Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0725/GB, 1 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/725/GB

Betreft: [klager] datum: 1 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.C. Knoef, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 februari 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, op 7 mei 2015 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Haaglanden, locatie Zoetermeer, ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 19 maart 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i) locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard en hij is op 30 januari 2015 overgeplaatst naar de locatie Zoetermeer. Op 16 juni 2015 heeft de
selectiefunctionaris klager geselecteerd voor een penitentiair programma (p.p.) met ingang van 22 juni 2015. Klager is ingeschreven in de PIA Noordsingel te Rotterdam.

2.2. Bij uitspraak van 14 juli 2015, met nummer 2015/80 en 2015/8, van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos, is, voor zover hier van belang, klagers beklag betreffende zijn terugplaatsing naar het basisprogramma gegrond
verklaard. De directeur is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft op 27 januari 2015 een foto gemaakt van de inzet van een hond tijdens het zoeken naar contrabande. Klager heeft alleen een foto van de hond gemaakt en niet van de hondengeleider. Klager weet dat hij buiten de huisjes niet mag filmen of
telefoneren en ook geen foto’s mag maken van personeelsleden. Tijdens klagers detentie zijn er geen incidenten geweest en dit was de enige overtreding. De beslissing tot terugplaatsing naar het basisprogramma en de overplaatsing naar de gesloten p.i.
Zoetermeer is dan ook disproportioneel. Klager dient te worden overgeplaatst naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) in Scheveningen. Aan klager dient compensatie te worden verstrekt voor de periode die hij geplaatst is geweest in het
basisprogramma van de locatie Zoetermeer. Klager heeft lang moeten wachten op plaatsing in een z.b.b.i. in verband met het aanvragen van een legitimatiebewijs. Klager wist maandag 26 januari 2015 al dat hij zou worden doorgeplaatst naar een z.b.b.i.
Hij
zou dit nooit riskeren voor het maken van een foto.
De selectiefunctionaris dient na te gaan of een gedetineerde, na te zijn teruggeplaatst in een basisregime, vervolgens moet worden overgeplaatst naar een gesloten inrichting. Klager heeft beklag ingediend tegen zijn terugplaatsing in het basisregime.
Indien de selectiefunctionaris echter geen andere beslissing kon nemen dan terugplaatsing naar een gesloten inrichting verzoekt de raadsman het beroep aan te houden in afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft toegegeven dat hij zijn telefoon heeft gebruikt en de actie met de honden heeft gefilmd. Gebruik van de telefoon is in de huisjes van de locatie Zuyder Bos toegestaan, maar daarbuiten verboden. Op grond van de veiligheid is fotograferen
en/of filmen in een detentieomgeving niet toegestaan. Dit is een ernstige overtreding die leidt tot een rapport en een sanctie.
Naar aanleiding van de overtreding van de huisregels heeft de directeur beslist klager terug te plaatsen in het basisregime. De overtreding en de degradatie hebben gevolgen voor klagers detentietraject en zijn fasering op grond van artikel 3 van de
regeling selectie plaatsing en overplaatsing gedetineerden (hierna de Regeling).

4. De beoordeling
Klager heeft op 27 januari 2015 met zijn telefoon een opname gemaakt van de inzet van een hond tijdens het zoeken naar contrabande. Uit het dossier blijkt dat klager daarvoor een disciplinaire straf van plaatsing in een strafcel voor de duur van vijf
dagen, waarvan twee voorwaardelijk, heeft gekregen. Voorts is klager teruggeplaatst naar het basisprogramma.
In artikel 3, tweede lid onder d, van de Regeling wordt gesteld dat voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting of afdeling niet in aanmerking komen gedetineerden die zijn gedegradeerd. Bij beslissing van 28 januari 2015 heeft de
selectiefunctionaris besloten klager over te plaatsen naar de locatie Zoetermeer.

Bij onherroepelijke uitspraak van 9 juli 2015 heeft de beklagrechter het beklag betreffende de aan klager opgelegde disciplinaire straf ongegrond verklaard en het beklag tegen beslissing tot degradatie naar het basisprogramma gegrond verklaard en
klager
een tegemoetkoming van € 5,00 toegekend.
Nu de klacht tegen de beslissing tot degradatie door de beklagrechter gegrond is verklaard is de grondslag aan de bestreden beslissing komen te ontvallen.
De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming van € 300,=.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 300,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 1 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven