Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2729/GB, 25 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2729/GB

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 24 augustus 2015 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek te Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 8 mei 2015 is klager opgeroepen zich op 24 augustus 2015 te melden in de gevangenis van de p.i. Achterhoek te Zutphen voor het ondergaan van 120 dagen gevangenisstraf. Op 7 augustus 2015 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 13
augustus 2015 ongegrond is verklaard. Op 18 augustus 2015 is klager bericht dat de datum waarop hij zich moet melden is gewijzigd van 24 augustus 2015 naar 28 augustus 2015.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is inmiddels al weer ongeveer vier jaar niet meer met politie en justitie in aanraking geweest. Toen hij vier jaar geleden vrij kwam is hij in het bedrijf van zijn broer aan het werk gegaan.
Het is een goed lopend bedrijf. Klagers broer kan momenteel niet werken vanwege hartklachten. Zijn broer moet binnenkort gedotterd worden. Klager heeft nog geen geschikte zaakwaarnemer kunnen vinden. Als klager nu zijn straf moet uitzitten, raken hij
en
zijn broer alles kwijt en komen hun gezinnen in de problemen. Zijn broer heeft hierdoor nu veel stress. Klager verzoekt dan ook een paar maanden uitstel, zodat zijn broer kan herstellen. Klager verwijst naar een uittreksel uit het handelsregister van
de
Kamer van Koophandel en een brief van zijn broer.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager was in eerste instantie op 22 april 2015 opgeroepen voor het ondergaan van de gevangenisstraf vanaf 22 mei 2015. De selectiefunctionaris
heeft het tegen deze oproep door klager ingediende bezwaarschrift gegrond verklaard. Aan klager is drie maanden uitstel van zijn meldplicht verleend in verband met het treffen van maatregelen en voorzieningen voor het bedrijf. De selectiefunctionaris
is
van mening dat klager onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke stappen hij heeft ondernomen om zijn zaken alsnog te regelen en waarom hij geen maatregelen heeft getroffen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Achterhoek is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager op 22 april 2015 is opgeroepen zich op 22 mei 2015 te melden. De selectiefunctionaris heeft vervolgens naar aanleiding van een door klager ingediend bezwaarschrift drie maanden uitstel aan klager
verleend ten einde klager in staat te stellen voorzieningen te treffen voor het bedrijf. Klager verzoekt wederom om uitstel, zodat zijn broer die last heeft van hartklachten kan herstellen. Het is klager niet gelukt een vervanger/ zaakwaarnemer te
vinden. Uit hetgeen door en namens klager is aangevoerd is onvoldoende gebleken op welke termijn klager verwacht deze oplossing te hebben gevonden. Voorts is niet gebleken welke stappen klager heeft ondernomen om een zaakwaarnemer te vinden. Klager
heeft gelet op het eerder ingewilligde uitstelverzoek voldoende gelegenheid gehad om te anticiperen op zijn aankomende detentie. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 25 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven