Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2565/SGA, 6 augustus 2015, schorsing
Uitspraakdatum:06-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/2565/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 6 augustus 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 23 juli 2015, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
intrekking van het eerstvolgende verlof (onderdeel a) en de voorwaardelijke overplaatsing naar een gesloten inrichting met een proeftijd die ingaat op 23 juli 2015 en eindigt op 23 oktober 2015 (onderdeel b). De disciplinaire straf is opgelegd omdat
verzoeker buiten zijn huisje in het bezit was van een mobiele telefoon.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 27 juli 2015 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 5 augustus 2015.

1. De beoordeling
Ten aanzien van het verzoek van de directeur om de ontvankelijkheid van het schorsingsverzoek te beoordelen, merkt de voorzitter op dat in de Pbw geen termijn is bepaald waarbinnen een schorsingsverzoek bij het secretariaat van de Raad moet zijn
ingediend.

De voorzitter overweegt dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat alleen ten aanzien van onderdeel b. van het verzoek het geval.

Ten aanzien van onderdeel a. van het verzoek:
Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder een verslag van 23 juli 2015, wordt voldoende aannemelijk dat verzoeker buiten zijn huisje in het bezit was van een mobiele telefoon, terwijl dit op grond van het door verzoeker ondertekende contract
betreffende de invoer en het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan. Gelet hierop kan de beslissing van de directeur om het eerstvolgende verlof in te trekken – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – niet als onredelijk of
onbillijk
worden aangemerkt.
Het verzoek zal daarom in zoverre worden afgewezen.

Ten aanzien van onderdeel b. van het verzoek:
Ten aanzien van de voorwaardelijke overplaatsing naar een gesloten inrichting geldt dat de Pbw een gesloten systeem van disciplinaire straffen kent en dat een (al dan niet voorwaardelijke) overplaatsing naar een andere inrichting niet binnen dat
systeem
valt. In zoverre is de beslissing van de directeur daarom genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 51, eerste lid, van de Pbw, en komt de tenuitvoerlegging daarvan voor schorsing in aanmerking.
Het verzoek zal daarom in zoverre worden toegewezen.

De voorzitter merkt daarbij nog op dat de directeur overigens bevoegd is om, indien daartoe aanleiding mocht bestaan, de selectiefunctionaris te verzoeken dan wel te adviseren verzoeker over te plaatsen naar een andere inrichting.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af ten aanzien van de disciplinaire straf van intrekking van het eerstvolgende verlof (onderdeel a). Hij wijst het verzoek toe ten aanzien van de disciplinaire straf van een voorwaardelijke overplaatsing naar een meer
beveiligde inrichting en schorst in zoverre de beslissing van de directeur (onderdeel b).

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 6 augustus 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven