Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2719/GB, 26 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:26-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2719/GB

Betreft: [klager] datum: 26 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 24 augustus 2015 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Roermond en die in verband met de behandeling van onderhavig beroep is uitgesteld tot 28
augustus 2015, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 30 december 2014 is klager opgeroepen zich op 3 februari 2015 te melden in de p.i. Arnhem-Zuid voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 30 dagen. Op 15 januari 2015 is klager bericht dat hem uitstel wordt verleend in afwachting van het advies
van het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA). Op 24 juli 2015 is klager opgeroepen zich op 24 augustus 2015 te melden in de p.i. Roermond. Op 3 augustus 2015 heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek om uitstel van de nieuwe melddatum
afgewezen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil zich graag na zijn behandeling bij Snoek Kinesitherapie, die tot de eerste week van oktober loopt, melden. De selectiefunctionaris weigert zijn standpunt te herzien. Klager wordt voor
zijn ergste klacht tweemaal per jaar in het ziekenhuis behandeld. Klagers rugklachten zijn zeer ernstig. Klager wil zich daarom aan het advies van zijn behandelaren houden en de behandeling niet onderbreken. Klager wil uitstel tot na de eerste week in
oktober.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De noodzaak van tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf staat voorop. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitstel verleend. Bij besluit van 15 januari 2015
is klager uitstel verleend in afwachting van het advies van het BIMA. Op 23 juli 2015 heeft het BIMA bericht dat klager detentiegeschikt moet worden geacht. Het feit dat klager op dit moment nog een behandeling ondergaat maakt dit in beginsel niet
anders. In het licht van het advies van het BIMA kan klager de straf ondergaan.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De Medisch Adviseur heeft op basis van
de informatie van de specialist van klager geoordeeld dat klager detentiegeschikt is. Voor de belangrijkste aandoening krijgt klager één keer per zes maanden een behandeling in het ziekenhuis. De laatste behandeling was in juni 2015. Eind 2015 volgt
een
nieuwe behandeling. Verder heeft klager volgens de Medisch Adviseur enkele lichamelijke klachten die ook tijdens detentie behandeld kunnen worden. Gelet hierop en op de duur van de ten uitvoer te leggen gevangenisstraf, heeft de selectiefunctionaris
kunnen oordelen klager geen verder uitstel te verlenen voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 26 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven