Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2848/GB, 2 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2848/GB

Betreft: [klager] datum: 2 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 4 september 2015 te melden in de gevangenis van de locatie Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 11 augustus 2015 is klager opgeroepen zich op 4 september 2015 te melden in de gevangenis van de locatie Sittard voor het ondergaan van 14 dagen gevangenisstraf. Op 14 augustus 2015 is namens klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 20
augustus 2015 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft gezondheidsklachten. Hij heeft klachten aan zijn rechter been en hij heeft last van een dood gevoel in zijn voet. Het wordt een bypassoperatie of een amputatie.
Ook heeft klager last van paniekaanvallen. Klager is al vier jaar niet bij de huisarts geweest. Klager dacht dat informatie van specialisten meetelde.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Op 20 september 2013 is klagers dossiers voorgelegd aan de medisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (de medisch
adviseur).
Op 13 november 2014 heeft de medisch adviseur bericht dat ondanks herhaalde verzoeken geen medische informatie van de arts is ontvangen. Op 5 januari 2015 is klagers dossier opnieuw aangeboden aan de medisch adviseur. De medisch adviseur heeft opnieuw
informatie opgevraagd bij klagers huisarts. De medisch adviseur heeft op 5 augustus 2015 bericht dat hij op basis van de informatie van klagers huisarts geen medische reden ziet op grond waarvan klager niet zijn straf zou kunnen uitzitten nu de
benodigde zorg in of vanuit detentie kan worden geleverd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Sittard is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris advies heeft gevraagd aan de medisch adviseur. De medisch adviseur is – op basis van informatie van klagers huisarts – van mening dat klager de aan hem opgelegde gevangenisstraf kan uitzitten. De benodigde zorg kan in of vanuit
detentie worden geleverd. Niet gebleken is dat niet van voornoemd advies kan worden uitgegaan. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 2 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven