Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2830/GB, 2 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2830/GB

Betreft: [klager] datum: 2 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 4 september 2015 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 30 juli 2015 is klager opgeroepen zich op 4 september 2015 te melden in de p.i. Almere voor het ondergaan van 21 dagen principale hechtenis. Op 10 augustus 2015 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 20 augustus 2015 ongegrond is
verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is mantelzorger voor zijn moeder tot het moment dat de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn. Klagers moeder heeft hulp nodig. Zij krijgt deze niet van de hulpverlenende instanties omdat
klager thuis woont. Klagers moeder moet de hulp inroepen van familie, vrienden en buren voor de periode dat klager afwezig is. Klagers moeder heeft dit niet en kan hier ook niet op terugvallen. Klager verzoekt om een paar weken uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf tot de onderzoeksresultaten bekend zijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitstel verleend. De selectiefunctionaris heeft
klager verzocht het verzoek tot uitstel te onderbouwen met bewijsstukken. Uit de aangeleverde stukken is onvoldoende vast komen te staan waarom alleen klager de zorg van zijn moeder kan dragen. Uit de stukken blijkt evenmin dat klager herstellende is
van een ongeval. De selectiefunctionaris heeft tweemaal geprobeerd telefonisch contact te leggen met klager, maar kreeg geen contact.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Door klager is niet aannemelijk gemaakt dat uitstel van
de tenuitvoerlegging noodzakelijk is in verband met de mantelzorg die hij aan zijn moeder verleent. Door klager zijn geen medische verklaringen overgelegd. Gelet hierop en de relatief geringe duur van de hechtenis, heeft de selectiefunctionaris meer
belang kunnen hechten aan de tenuitvoerlegging van de hechtenis. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 2 september 2015.

Secretaris voorzitter

Naar boven