Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1738/GB, 31 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:31-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1738/GB

Betreft: [klager] datum: 31 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 mei 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 september 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 1 mei 2015 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. In verband met de sluiting van de locatie Norgerhaven heeft klager zijn voorkeur voor de locatie Esserheem te Veenhuizen aangegeven, maar is hij overgeplaatst naar de p.i. Vught. Het
regime in de locatie Esserheem lijkt op het regime in Norgerhaven. Er zouden nog plaatsen vrij zijn en de opleidingsmogelijkheden zijn gunstig. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via Skype contact te hebben met zijn familie in België. Uit een
doktersverklaring blijkt dat klagers vader niet in staat is te reizen. Dat de p.i. Vught dichter bij België gelegen is, zoals de selectiefunctionaris stelt, doet er niet toe, omdat klager nooit of zelden bezoek krijgt uit België. De gezondheid van zijn
vader is verslechterd en het is van groot belang dat klager op zeer korte termijn via Skype contact kan hebben met zijn vader. Anders dan de selectiefunctionaris stelt, is deze mogelijkheid er in de p.i. Vught nog niet. Bovendien heeft klager wel
regiobinding met de locatie Esserheem. Zijn in Utrecht wonende vriendin heeft besloten naar Assen te verhuizen en komt regelmatig op bezoek. Voorts had klager ook naar de p.i. Ter Apel overgeplaatst willen worden. Aldaar bestaat ook de mogelijkheid om
Skype te gebruiken. Klager is ongewenst verklaard en zou derhalve in de p.i. Ter Apel geplaatst moeten worden. Dat er een medeverdachte in de p.i. Ter Apel verblijft, is geen reden om klager overplaatsing te ontzeggen. Klager heeft in 2009 al langere
tijd gezamenlijk met de betreffende medeverdachte in dezelfde inrichting verbleven en er zijn nooit problemen ontstaan. Voorts kan klager op een andere afdeling ondergebracht worden. Klager zou het niet erg vinden op de wachtlijst geplaatst te worden
van de locatie Esserheem of de p.i. Ter Apel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Vele in de locatie Norgerhaven verblijvende gedetineerden hebben hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Esserheem. Klager heeft geen regiobinding en keert niet terug
in de Nederlandse samenleving. Hoewel het geen selectiecriterium betreft, heeft de directeur bevestigd dat er in de p.i. Vught op korte termijn gebruikgemaakt kan worden van Skype. Klager heeft in de locatie Norgerhaven geen gebruik gemaakt van Skype,
omdat zijn vader nog niet de mogelijkheid had daartoe. Voorts is het regime in de p.i. Vught hetzelfde als in de locatie Esserheem. De vriendin van klager woont in Utrecht en de p.i. Vught is vanuit Utrecht goed te bereiken. Klager ontvangt ook bezoek
in de p.i. Vught. Klager dient eigenlijk in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen geplaatst te worden. Omdat er in de p.i. Ter Apel een medeverdachte verblijft en contact niet uit te sluiten is in verband met gezamenlijke
activiteiten en interne looplijnen, is de selectiefunctionaris uitgeweken naar de p.i. Vught. Mocht klager te zijner tijd wel in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen geplaatst kunnen worden, dan zal dat gebeuren.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie acht het begrijpelijk dat gelet op het beperkt aantal beschikbare plaatsen niet alle gedetineerden die hun voorkeur hebben uitgesproken voor de locatie Esserheem naar deze inrichting overgeplaatst konden worden. De
selectiefunctionaris moet de ruimte worden geboden hierin een individuele afweging te maken. Uit het selectieadvies van 2 april 2015 blijkt dat de overplaatsing naar de locatie Esserheem door de locatie Norgerhaven niet wordt ondersteund omdat klager
niet uit de regio Noord-Nederland komt en niet deelneemt aan een arbeidsre-integratietraject. Niet gezegd kan worden dat klager regiobinding had met de locatie Esserheem gelet op de woonplaats van zijn vriendin, aangezien zij in Utrecht woonachtig is.
Dat de selectiefunctionaris de beslissing heeft genomen om klager niet naar de locatie Esserheem over te plaatsen is niet onredelijk te noemen.

4.3. Voorts overweegt de beroepscommissie dat klager tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen behoort. Ingevolge artikel 20b van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden vreemdelingen die na de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Uit voornoemd selectie-advies blijkt dat klager, nadat hij de voornoemde
status kreeg, is voorgesteld voor plaatsing in de p.i. Ter Apel, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, maar dat deze plaatsing niet is gerealiseerd omdat klager niet samen geplaatst kan worden met een gedetineerde die daar
verblijft. De selectiefunctionaris heeft gelet hierop in redelijkheid kunnen beslissing klager niet in de p.i. Ter Apel te plaatsen. Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij ervan uitgaat dat de selectiefunctionaris de plaatsing van klager
in de p.i. Ter Apel in overweging neemt op het moment dat de betreffende gedetineerde niet langer aldaar verblijft.

4.4. Klager is overgeplaatst naar de p.i. Vught en uit de selectiebeslissing blijkt dat de selectiefunctionaris de voornoemde opties heeft meegewogen. Gekozen is voor de p.i. Vught, zodat klagers bezoek uit België hem beter kan bereiken. De
reisafstand vanaf de woonplaats van klagers vriendin, Utrecht, is ook alleszins redelijk te noemen. Voorts heeft de selectiefunctionaris aangegeven dat de directeur heeft bevestigd dat klager op korte termijn in de p.i. Vught de mogelijkheid zal hebben
via Skype contact te hebben met zijn vader.

4.5. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan
worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 31 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven