Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0541/GA, 24 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/541/GA

betreft: [klager] datum: 24 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Roermond,

gericht tegen een uitspraak van 10 februari 2015 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het leveren van een schrijfblok met ruitjespapier terwijl klager een schrijfblok met lijntjespapier had besteld.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Er is niet gebleken van uitzonderlijke omstandigheden waardoor de klacht moet worden aangemerkt als een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste
lid, van de Pbw. De schrijfblokken zijn langere tijd niet leverbaar geweest via de inrichtingswinkel. Indien bekend is dat artikelen niet leverbaar zijn, dan wordt dit aangegeven op de bestellijst. Wanneer bekend is dat een artikel langere tijd of
helemaal niet meer leverbaar is, zal de winkelier het artikel van de winkellijst afhalen. De omstandigheid dat de groothandel de winkelier niet informeert, kan niet voor rekening komen van de winkelier. De winkelier heeft klager tegemoet willen komen
door hem ruitjespapier aan te bieden. Het is uiterst redelijk en billijk geweest van de winkelier om ander schrijfpapier aan te bieden. Het alternatief was dat klager het ruitjespapier zou retourneren, waarna de winkelier het aankoopbedrag zou
crediteren. Klager heeft het ruitjespapier niet geretourneerd. Gelinieerd schrijfpapier en enveloppen worden van rijkswege op de verblijfsafdelingen verstrekt. Vanaf week 48 van 2014 is het lijntjespapier op de bestellijst vervangen door het
ruitjespapier.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde zich beklagen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Door klager wordt geklaagd over de omstandigheid dat hem een schrijfblok met ruitjespapier, in
plaats van een schrijfblok met lijntjespapier, is geleverd. Er is geen sprake van een hem betreffende beklagwaardige beslissing van de directeur zoals bedoeld in artikel 60 van de Pbw. De beklagcommissie had klager niet-ontvankelijk in zijn beklag
moeten verklaren. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 24 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven