Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1363/GA, 27 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1363/GA

betreft: [klager] datum: 27 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 april 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 juli 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager, zijn raadsman mr. B.M.A. Jegers en de heer [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van locatie Roermond.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet in behandeling nemen van klagers verzoek tot fasering.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft meermalen verzocht om fasering, maar zijn verzoeken werden niet in behandeling genomen. De reden daarvoor kan zijn dat er een
gijzeling dreigt in verband met een ontnemingsvordering. In beklag voerde de directeur aan dat klager geen verzoek had gedaan. Derhalve heeft klager in beroep een vijftal verzoekbriefjes overgelegd. Inmiddels is een verzoek in behandeling genomen en
een
advies verstuurd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft verzoeken gedaan om over zijn fasering te praten. Naar aanleiding daarvan zijn er wel gesprekken geweest. De casemanager zag echter geen
heil in fasering. De directeur bevestigde dat het verzoek van klager ten onrechte niet in behandeling was genomen. Inmiddels is een advies verstuurd.

3. De beoordeling
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beklag overweegt de beroepscommissie als volgt. Uit de in beroep overgelegde stukken maakt de beroepscommissie op dat klager door middel van verzoekbriefjes heeft verzocht om - gesprekken over zijn -
fasering.
Het beklag wordt geacht te zijn gericht tegen het verzuim door of namens de directeur - tijdig - te beslissen op klagers verzoek, waartegen beklag open staat op grond van artikel 60, eerste en tweede lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal klager
alsnog ontvangen in het beklag.

Uit het verhandelde ter zitting kan worden aangenomen dat klagers casemanager op de hoogte was van klagers verzoeken om fasering, terwijl deze verzoeken niet - tijdig - in behandeling zijn genomen. De beroepscommissie zal derhalve het beklag gegrond
verklaren. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen voor het ondervonden ongemak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, R. van Benthem en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 27 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven