Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0460/JB, 13 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/460/JB

Betreft: [klager] datum: 13 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.S. Korteling, namens

[...], geboren op 11 januari 1997, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 10 februari 2015 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie hield zitting op 4 augustus 2015 in de rechtbank te Utrecht.
Klager, zijn raadsman voornoemd en de selectiefunctionaris hebben schriftelijk laten weten geen gebruik te maken van de gelegenheid ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de j.j.i De Hartelborgt te Spijkenisse ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager verbleef als voorlopig gehechte in de j.j.i. Teylingereind. Hij is na correctieplaatsingen in j.j.i. Eikenstein en j.j.i. Juvaid op 15 januari 2015 overgeplaatst naar de j.j.i. De Hartelborgt. Sinds 13 mei 2015 verblijft klager in de j.j.i.
Intermetzo te Lelystad.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager wil teruggeplaatst worden naar de j.j.i Teylingereind. Het telkens overgeplaatst worden is niet in het belang van klager. Klager is eerder
overgeplaatst naar de j.j.i. Eikenstein en later naar Juvaid en thans naar j.j.i. De Hartelborgt. Van klagers verblijf in die inrichtingen bevinden zich geen stukken in het dossier, zodat niet te controleren valt of zijn gedrag aanleiding vormde voor
overplaatsing. Klager geeft aan dat zich geen incidenten hebben voorgedaan. Zo er sprake is geweest van een negatieve spiraal is deze al doorbroken. De noodzaak van overplaatsing naar de j.j.i. De Hartelborgt ontbrak derhalve.
Vanwege het contact met familie en vrienden wil klager gelet op de reisafstand verblijven in de j.j.i. Teylingereind.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager is op 15 januari 2015 overgeplaatst naar de j.j.i. De Hartelborgt vanwege zijn gedrag en deze overplaatsing werd ook in het belang van klager geacht. De overplaatsing is voorafgegaan door talloze bedreigingen naar het personeel en het vertonen
van onacceptabel gedrag, zoals urineren op de grond, ruimtes onder water laten lopen, het uitsmeren van eten door de ruimte en het dreigen met het veroorzaken van alarmsituaties, en ook door een korte periode van hongerstaking.
Daarnaast was klager niet te motiveren om deel te nemen aan het dagprogramma en bleef ook gedurende de correctieplaatsingen volharden in zijn gedrag hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot de bestreden beslissing.
Ten tijde van de bestreden beslissing was er sprake van een ernstige impasse in het behandeltraject, welke op dat moment ondanks de correctieplaatsingen, de daaruit vloeiende verlengingen en de inspanningen van het personeel, niet doorbroken leek te
kunnen worden.
Gelet op de situatie waarvan destijds sprake was, is met het oog op het bevorderen van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van klager, besloten hem over te plaatsen naar een andere inrichting alwaar hij een nieuwe start kon maken waarmee de negatieve
spiraal mogelijk doorbroken kon worden

4. De beoordeling
De directeur van de j.j.i. Teylingereind heeft in het voorstel tot overplaatsing van 14 januari 2015 van klager de selectiefunctionaris gemotiveerd verzocht klager niet terug te laten keren naar de j.j.i. Teylingereind. Het zou in het belang van
klager
zijn dat hij in een andere inrichting een nieuwe start gaat maken waarmee de negatieve spiraal waarin klager zich op dat moment bevond mogelijk doorbroken zou kunnen worden. De j.j.i. De Hartelborgt is bereid gevonden klager op te nemen en stelt een
observatie periode van twee of drie maanden voor waarna de plaatsing geëvalueerd zal worden.
Gelet op het voorgaande en alle zich in het dossier bevindende stukken uit verscheidene inrichtingen met betrekking tot klagers ongewenste gedrag en de onmogelijkheid een behandelrelatie op te bouwen in die verscheidene inrichtingen kan de beslissing
van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd. Hetgeen klager omtrent de reisafstand heeft aangevoerd maakt vorenstaande niet anders.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, drs. H. Heddema en dr. P.H. van der Laan, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 13 augustus 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven