Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0805/GM (hersteluitspraak), 11 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/0805/GM (hersteluitspraak)

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 5 maart 2015 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op 30 april 2015 heeft de beroepscommissie uitspraak gedaan in onderhavige zaak. De beroepscommissie heeft geoordeeld dat klager zijn klacht te laat had ingediend en heeft hem niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht. Klager heeft echter bij brief
van
6 mei 2015 informatie verstrekt waaruit blijkt dat hij zijn klacht wel tijdig heeft ingediend. De beroepscommissie beschikte eerder niet over deze informatie. Gelet hierop heeft de beroepscommissie beslist haar uitspraak van 30 april 2015 te
herstellen,
in die zin dat het beroep alsnog inhoudelijk zal worden behandeld.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 juli 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Ter Apel heeft schriftelijk bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 2 februari 2015, betreft het feit dat de medische dienst klager had beloofd dat hij een middel tegen keelpijn zou krijgen, maar dit heeft nagelaten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Toen klager om medicatie voor zijn keelpijn vroeg werd tegen hem gezegd dat hij de volgende dag iets tegen de keelpijn zou krijgen. De volgende dag kreeg hij te horen dat hij de
dag
erna iets tegen de keelpijn zou krijgen. De dag daarna kreeg hij te horen dat hij niet in de computer stond en kreeg hij weer niets. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar al de tweede keer. Klager is niet uit op een tegemoetkoming. Hij wil
alleen dat gedetineerden goed geholpen worden door de medische dienst.

De inrichtingsarts heeft schriftelijk het volgende – zakelijk weergegeven – standpunt ingenomen. Klager wilde Trachitol omdat hij keelpijn had, maar de verpleegkundig specialist vond dit geen goed idee en gaf aan dat klager wat anders zou krijgen. Er
is
vergeten om dit in het medisch dossier op te nemen. De verpleegkundig specialist heeft zijn excuses aan klager aangeboden.

3. De beoordeling
Klager heeft zich op 30 december 2014 met – onder meer – keelpijnklachten gemeld bij de medische dienst. Klager heeft verzocht om Trachitol, maar de verpleegkundig specialist beloofde klager de volgende dag wat anders tegen de keelpijn te zullen
verstrekken. Abusievelijk is dit niet in het medisch dossier vermeld, waardoor klager het beloofde middel, ook nadat hij hier in de dagen erna meermalen om had verzocht, niet heeft gekregen. De beroepscommissie stelt vast dat is gehandeld in strijd met
de in artikel 28 van de Pm neergelegde norm. De verpleegkundig specialist heeft hiervoor zijn excuses aan klager aangeboden. De beroepscommissie volstaat derhalve met gegrondverklaring van het beroep en kent klager geen tegemoetkoming toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, J.G.J. de Boer en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 11 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven