Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1454/GM, 11 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1454/GM

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 8 mei 2015 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 juli 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Alphen aan den Rijn is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 17 maart 2015, betreft de weigering van de waarnemend inrichtingsarts om klager Viagra te verstrekken, terwijl deze medicatie door de behandelend inrichtingsarts aan
klager was voorgeschreven.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager kreeg van de behandelend inrichtingsarts Viagra voorgeschreven. Hij gebruikte het één keer per maand voor het bezoek zonder toezicht (BZT). De waarnemend inrichtingsarts heeft echter twee keer
geweigerd klager Viagra te verstrekken. Dat geeft stress en zet klagers relatie onder druk. Klager is nog niet bij de uroloog geweest, maar hij zou dit wel graag willen.

De inrichtingsarts heeft schriftelijk het volgende standpunt – zakelijk weergegeven – ingenomen. Het beleid houdt in dat bij een psychische oorzaak advies aan de psycholoog of psychiater wordt gevraagd alvorens Viagra wordt voorgeschreven. Bij een
lichamelijke oorzaak wordt de gedetineerde doorverwezen naar de uroloog. Het Psycho Medisch Overleg heeft geadviseerd klager geen Viagra voor te schrijven. De behandelend arts heeft echter uit coulance en gelet op de lange duur van klagers detentie
besloten om in afwijking van het advies van het PMO het middel wel voor te schrijven.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op basis van het verhandelde ter zitting en de stukken vast dat de behandelend inrichtingsarts klager verschillende keren Viagra heeft voorgeschreven voor een BZT. Een collega inrichtingsarts heeft vervolgens besloten geen
Viagra aan klager voor te schrijven. De beroepscommissie acht het zonder medische reden afwisselend wel en niet verstrekken van Viagra aan klager in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De
beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, J.G.J. de Boer en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 11 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven