Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1192/GM, 11 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1192/GM

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 1 april 2015 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 juli 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager, bijgestaan door een kantoorgenoot van zijn raadsvrouw, mevrouw mr. M. Wever, gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Alphen aan den Rijn is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 11 januari 2015, betreft het niet serieus nemen van klagers gezondheidsklachten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft een slechte gezondheid. Hij heeft al sinds zijn geboorte maagklachten. In de locatie De Schie, kreeg hij een ander soort maagbeschermers voorgeschreven.
Doordat hij in de p.i. Alphen aan den Rijn andere maagbeschermers krijgt zijn de klachten verergerd. Ook had hij in de locatie De Schie een magnetron op zijn cel, omdat hij iedere drie uur iets moet eten. Hij eet alleen Antilliaans voedsel en kookt dit
zelf. Ook zijn klagers ogen slecht geworden. Hij ziet soms heel wazig. Hij heeft vroeger een kogel in zijn hoofd gehad. Hoewel hij verscheidene consulten bij de medische dienst heeft gehad blijven zijn klachten onopgelost. Klager heeft meermalen tips
gegeven aan de medische dienst, maar deze worden niet serieus genomen. Er is gehandeld in strijd met artikel 28 van de Pm. Klager wil graag een spoedige oplossing. De medische dienst van de locatie De Schie is niet geraadpleegd. Klager wil dat dit
alsnog gebeurt. Hij verzoekt om aanpassing van zijn medicatie en hij wil graag een tegemoetkoming aangezien hij een jaar lang onnodig maagklachten heeft gehad.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Uit het medisch dossier blijkt dat klager vaak dagelijks, maar in ieder geval steeds om de paar dagen, is gezien door de medische dienst in verband met verschillende gezondheidsklachten. Er is geen eenduidige diagnose gesteld. Klager is naar aanleiding
van zijn oogklachten doorverwezen naar de optometrist. Ook is hij naar de neuroloog verwezen in verband met zijn hoofdpijnklachten. De medische dienst heeft klagers klachten steeds serieus genomen. Dat klager van mening is dat hij in de locatie De
Schie
beter werd behandeld doet daaraan niet af. De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde
norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, J.G.J. de Boer en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 11 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven