Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1766/GB, 7 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1766/GB

Betreft: [klager] datum: 7 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1958], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 augustus 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een half open inrichting afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 2 mei 2001 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie de Dordtse Poorten te Dordrecht.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 2 mei 2001. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 18 december 2003.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij wil op dit moment in het geheel geen deelname aan een penitentiair programma, maar heeft gevraagd om overgeplaatst te worden naar een half open inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De reden niet in te stemmen met klagers verzoek om deelname aan een penitentiair programma is gebaseerd op het gegeven dat de daartoe ondersteunende rapportages en voorstellen van de partijen niet zijn ingediend. Wel is duidelijkdat het openbaar ministerie zwaarwegende redenen heeft om klagers verzoek niet te ondersteunen. Tevens ondersteunt de inrichting klagers voorkeur niet.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie stelt vast dat de selectiefunctionaris bij haar besluitvorming is uitgegaan van een onjuist feitencomplex, nu uit de stukken en met name uit het door de inrichting opgemaakte herselectieadvies valt af teleiden dat klager heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor overplaatsing naar een halfopen inrichting.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet gelet op hetgeen hiervoor is overwogen worden aangemerkt als een onzorgvuldig genomen beslissing. Het beroep is in zoverre gegrond en debestreden beslissing dient te worden vernietigd.

4.3. Nu de selectiefunctionaris reeds heeft ingezien dat bij de motivering van de bestreden beslissing geen rekening is gehouden met het werkelijke verzoek van klager en deswege op 30 augustus 2002 een nieuwe beslissing heeftgenomen, strekkende tot afwijzing van klagers verzoek om overplaatsing naar een halfopen inrichting, zal de selectiefunctionaris niet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.

Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 7 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven