Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1733/GB, 6 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1733/GB

Betreft: [klager] datum: 6 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 juni 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 maart 2015 gedetineerd. Hij verblijft op de extra zorg voorziening van het h.v.b. van de locatie Sittard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager wordt in de locatie Sittard geestelijk mishandeld en bedreigd door twee bewaarders. Ook wordt klager bedreigd door medegedetineerden. Klager voelt zich
niet meer veilig. Hij wil worden overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Roermond. Klagers moeder woont in Herkenbosch. Zij kan niet goed lopen en zij kan klager in de locatie Sittard niet bezoeken. In het h.v.b. van de locatie Roermond zou zij
wel op bezoek kunnen komen. Klager heeft zijn moeder nu al drie maanden niet gezien. Daarnaast is klagers naaste familie, waaronder zijn vrouw, afhankelijk van een uitkering. Zij kunnen de reis met het openbaar vervoer naar de locatie Sittard moeilijk
betalen. Klager moet ook in Roermond voorkomen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Maastricht. Het uitgangspunt is dat gedetineerden zo dicht mogelijk bij het
parket
van vervolging worden ingesloten. Verwezen wordt naar artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Met zijn plaatsing in de locatie Sittard is klager derhalve in een juiste inrichting geplaatst.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager heeft de slechte gezondheidssituatie van zijn moeder niet onderbouwd door middel van een verklaring van een
deskundige. Gelet hierop is de medisch adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan ook niet om advies verzocht.

4. De beoordeling
Uitgangspunt bij de plaatsing van voorlopig gehechte gedetineerden is dat deze, gelet op het belang van een goede rechtsgang, worden geplaatst in een h.v.b. in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Van dat uitgangspunt kan onder
omstandigheden worden afgeweken. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Limburg. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Sittard en heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Roermond. Zowel het h.v.b. van de locatie
Sittard als het h.v.b. van de locatie Roermond bevindt zich in het arrondissement Limburg. Nu zowel de locatie Roermond als de locatie Sittard zich in het arrondissement van vervolging bevindt en de selectiefunctionaris niet is ingegaan op de door
klager aangevoerde en in tweede aanleg met een medische verklaring onderbouwde argumenten voor overplaatsing naar de locatie Roermond, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende is gemotiveerd. Het
beroep zal gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken. De beroepscommissie ziet geen aanleiding voor
toekenning van een tegemoetkoming aan klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 6 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven