Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1711/GA, 20 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1711/GA

betreft: [klager] datum: 20 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.C.W.L. Grootjans namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 april 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn, betreffende het onthouden van medische zorg c.q. het niet verstrekken van medicatie aan klager door een
p.i.w.-er,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Alphen aan den Rijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. J.C.W.L. Grootjans om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het niet verstrekken van medicatie door een p.i.w.-er betreft een jegens klager genomen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog
ontvangen in het beklag. Door klager is gesteld dat door toedoen van de p.i.w.-er zijn medicatie terecht is gekomen tussen het luikje waardoor de medicatie niet meer kon worden ingenomen. Dit is niet door de directeur betwist. De beroepscommissie zal
het beroep en het beklag gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 5,=.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, verklaart het beklag gegrond en kent klager een tegemoetkoming toe van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten, en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven