Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1576/GA, 18 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1576/GA

betreft: [klager] datum: 18 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 mei 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager te weinig arbeidsloon uitbetaald krijgt op dagen dat de directeur niet kan voorzien in een aanbod van arbeid.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
De beroepscommissie constateert dat het beklag is gericht tegen de omstandigheid dat klager te weinig arbeidsloon uitbetaald krijgt op de dagen dat de directeur niet kan voorzien in een aanbod van arbeid. Uit de inlichtingen van de directeur volgt dat,
conform de landelijk opgestelde verloningslijst, 100% basisloon uitbetaald wordt wanneer er daadwerkelijk geen werk is. De beroepscommissie overweegt dat klagers klacht aldus gericht is tegen een algemene voor alle in de inrichting verblijvende
gedetineerden geldende regel. Hiertegen staat op grond van artikel 60 van de Pbw geen beklag open, tenzij die algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Dat laatste is niet het geval. In artikel 2, tweede lid, van de Regeling
arbeidsloon gedetineerden (de Regeling) is bepaald dat het basisuurloon € 0,76 bedraagt. Op grond van artikel 4 van de Regeling kan de directeur aan de gedetineerde een toeslag toekennen.

In de situatie dat de directeur niet kan voorzien in een aanbod van arbeid ontvangt de gedetineerde, op grond van artikel 5, onder c, van de Regeling, een loonvervangende financiële tegemoetkoming gelijk aan het basisuurloon. De beroepscommissie zal de
uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 18 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven