Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1220/GA, 17 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1220/GA

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 april 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het te laat toedienen van een vitamine B12 injectie; en
b. het overplaatsen van klager naar de locatie Zuyder Bos zonder dat is doorgegeven dat hij psychisch in de war is, een aanpassingsstoornis heeft en depressief is.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag als vermeld onder a. en het beklag als vermeld onder b. ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Voor wat betreft het beklag als vermeld onder a. is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden
verklaard.

De beroepscommissie constateert dat het beklag als vermeld onder b. gericht is tegen de omstandigheid dat, in het kader van klagers overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos, niet is doorgegeven dat hij psychisch in de war is, een aanpassingsstoornis
heeft en depressief is. Dit betreft geen door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing waartegen, op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw, beklag open staat.

De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve in zoverre vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep als vermeld onder a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor wat betreft het beklag als vermeld onder b. en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 17 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven