Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1524/GB, 28 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1524/GB

Betreft: [klager] datum: 28 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 mei 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 februari 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 1 mei 2015 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft zijn voorkeur voor de locatie Esserheem te Veenhuizen uitgesproken, omdat hij gebonden is aan die regio gelet op zijn bezoek uit Groningen en omdat hij een opleiding tot
heftruckchauffeur wil volgen. Voor het sociale netwerk van klager is de afstand van Groningen naar Leeuwarden zeer problematisch, omdat zijn familie het niet breed heeft. Dit blijkt uit de brieven van zijn familieleden. Er zijn diverse gedetineerden
die
geen binding hebben met de regio naar de locatie Esserheem overgeplaatst. Klager is van mening dat hij, nu hij wel gebonden is aan de omgeving Veenhuizen, in aanmerking had moeten komen voor overplaatsing naar de locatie Esserheem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Nu de locatie Norgerhaven ter beschikking wordt gesteld aan Noorwegen dient klager te worden overgeplaatst. Er is gekeken naar de individuele belangen van de
gedetineerden en er wordt ook rekening gehouden met andere zaken dan regiobinding. Klager heeft net als vele andere gedetineerden zijn voorkeur uitgesproken voor de locatie Esserheem, waar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Klager ontvangt
bezoek uit Groningen en derhalve is de reisafstand naar de p.i. Leeuwarden acceptabel. Klagers opleidingswensen worden niet door de directeur van de locatie Norgerhaven ondersteund.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Leeuwarden is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie kan de redenering van de selectiefunctionaris volgen dat gelet op het beperkt aantal beschikbare plaatsen niet alle gedetineerden die hun voorkeur hebben uitgesproken voor de locatie Esserheem naar deze inrichting
overgeplaatst konden worden. De selectiefunctionaris moet de ruimte worden geboden hierin een individuele afweging te maken. Klager is overgeplaatst naar de p.i. Leeuwarden en uit de selectiebeslissing blijkt dat de selectiefunctionaris de reisafstand
voor klagers bezoek hierin heeft meegewogen. De beroepscommissie is met de selectiefunctionaris van oordeel dat de reisafstand tussen Groningen en de p.i. Leeuwarden niet onaanvaardbaar is. Voorts blijkt uit het selectieadvies van 1 april 2015 dat de
overplaatsing van klager naar de locatie Esserheem in verband met zijn opleidingswensen niet wordt ondersteund. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
E.M. Breugem, secretaris, op 28 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven