Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0932/GA, 28 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/932/GA

betreft: [klager] datum: 28 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.S. Rozenbeek, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 20 maart 2015 van de beklagcommissie bij locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juli 2015, gehouden in de locatie Norgerhaven, zijn gehoord mevrouw [...] en mevrouw [...], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur en juridisch medewerker van voormelde locatie.
Klager en zijn raadsman mr. M.S. Rozenbeek hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het tijdens de arbeidstijd insluiten terwijl klager arbeidsongeschikt is; en
b. een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van softdrugs.

De beklagcommissie heeft, nu klager niet ter zitting van de beklagcommissie is verschenen, zich daarvoor niet heeft afgemeld en ook niet om aanhouding van de behandeling heeft verzocht, verstaan dat klager zijn klachten heeft ingetrokken.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – schriftelijk – toegelicht.
De onderhavige klachten van klager zouden op 20 maart 2015 worden behandeld door de beklagcommissie. Toen klagers raadsman ter zitting verscheen, werd hem te kennen gegeven dat de beklagcommissie het beklag als ingetrokken beschouwde omdat klager op
dat
moment met verlof was en dit niet tijdig aan de beklagcommissie kenbaar had gemaakt. De raadsman heeft toen verzocht namens klager het woord te mogen voeren om de klachten te kunnen toelichten. Klagers raadsman was weliswaar niet uitdrukkelijk
gemachtigd om voor klager op te treden maar klager zou daar geen bezwaar tegen hebben gehad. Klager verzoekt het beroep gegrond te verklaren en de klachten terug te wijzen naar de beklagcommissie teneinde deze alsnog ten gronde te beoordelen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts is nog het volgende aangevoerd. De directeur kan zich vinden in de uitspraak van de beklagcommissie. Klager is toen niet ter zitting verschenen en de advocaat was door klager
niet uitdrukkelijk gemachtigd om voor klager het woord te voeren. De beklagcommissie heeft een beleid ingevoerd en dit ook bekend gemaakt dat klachten als ingetrokken worden beschouwd indien de klager zonder meer niet verschijnt.

De inrichtingsarts heeft ten aanzien van klager beslist dat hij niet arbeidsongeschikt was. Dat is een medisch oordeel en geen beslissing van de directeur. Arbeidsongeschiktheidsverklaringen van een andere inrichting worden door de medische dienst van
de locatie niet zonder meer overgenomen. Iedere binnengekomen gedetineerde wordt opnieuw beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de werkzaamheden die in de locatie worden aangeboden.

3. De beoordeling
Bij brief van 13 maart 2015 is klager uitgenodigd om zijn klachten toe te lichten tijdens de zitting van de beklagcommissie van 20 maart 2015. De brief bevat onder meer nog de volgende zin: “Indien u niet verschijnt worden uw klachten als ingetrokken
beschouwd.” Uit een brief van de raadsman van klager, mr. M.S. Rozenbeek, van 23 maart 2014 (de beroepscommissie leest: 2015) blijkt dat klager niet ter zitting is verschenen, maar dat de raadsman ter zitting aanwezig was. Een brief van de secretaris
van de commissie van toezicht van 20 maart 2014 (de beroepscommissie leest: 2015) aan de raadsman houdt in : “Hierbij informeer ik U schriftelijk over hetgeen de voorzitter van de beklagcommissie vandaag reeds mondeling heeft aangegeven namelijk dat de
beklagcommissie klagers klachten als ingetrokken beschouwt.
Dit is conform hetgeen in de oproeping reeds wordt aangegeven.
“Indien u niet verschijnt worden uw klachten als ingetrokken beschouwd”
Daarnaast heeft u aangegeven niet uitdrukkelijk gemachtigd te zijn namens cliënt en kunnen om die reden de klachten niet inhoudelijk worden behandeld “.

Klager kan in zijn beroep worden ontvangen nu de beroepscommissie de beslissing om de klachten als ingetrokken te beschouwen gelijk stelt met een uitspraak van de beklagcommissie waartegen ingevolge art. 69, eerste lid, van de Pbw beroep open staat. De
wettelijke regels bevatten geen voorschriften inzake het intrekken van klachten en evenmin over de noodzaak voor een raadsman te beschikken over een uitdrukkelijke machtiging om bij afwezigheid van klager ter zitting van de beklagcommissie op te
treden.
De beroepscommissie begrijpt dat de ter zitting van de beklagcommissie verschenen raadsman bereid en in staat was de klachten nader toe te lichten. Gelet op het voorgaande is de beslissing van de beklagcommissie om de klachten als ingetrokken te
beschouwen in strijd met een goede procesorde. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de zaak zal worden teruggewezen naar de beklagcommissie teneinde te oordelen over het hier aan de orde zijnde beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de beklagcommissie dat de klachten als ingetrokken worden beschouwd.
Zij wijst de zaak terug naar de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven, teneinde op de klachten te beslissen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. F.M.J. Bruggeman en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 juli 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven