Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4507/GA, 23 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4507/GA

betreft: [klager] datum: 23 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 november 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het verzoek is afgewezen omdat de directeur geen vertrouwen heeft in een goed verloop van een verlof. Klager heeft namelijk tijdens een eerder verlof
een
bijzondere voorwaarde met betrekking tot een gebiedsverbod niet nageleefd.
Tegen de opgelegde bijzondere voorwaarden loopt een beroepsprocedure waarin wordt gevraagd te bepalen dat de voorwaarde van het gebiedsverbod niet in redelijkheid had mogen worden opgelegd.
In de nadere toelichting is aangevoerd dat zich bij de stukken geen schriftelijke mededeling van de afwijzende beslissing bevindt. Voorts kan uit de stukken niet blijken door wie en op welke wijze is vastgesteld dat klager de betreffende voorwaarde zou
hebben overtreden. Dat dit zou zijn vastgesteld door middel van de enkelband is een vage omschrijving.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, als volgt toegelicht. De afwijzing van klagers verzoek om verlof is gebaseerd op het gegeven dat klager tijdens zijn eerste verlof meerdere voorwaarden overtreden heeft.
Dit is vastgesteld met behulp van GPS tracking.
Wanneer een gedetineerde het niet eens is met de opgelegde voorwaarden, kan hij daartegen in beklag. Dit heeft klager gedaan en zijn beklag is ongegrond verklaard.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat de beklag- en beroepsprocedure tegen de opgelegde bijzondere voorwaarden inmiddels is afgesloten. Het beklag is ongegrond verklaard, waarmee de opgelegde voorwaarden niet onredelijk of onbillijk zijn geacht. In de
beroepsprocedure is klager niet-ontvankelijk verklaard.

Klagers verzoek om verlof is afgewezen op grond van onbetrouwbaarheid met betrekking tot het nakomen van afspraken. Door de directeur is aangevoerd dat klager tijdens zijn eerste verlof meerdere voorwaarden heeft overtreden, hetgeen zou zijn
vastgesteld
met behulp van een GPS-tracking. Een nadere onderbouwing hiervan ontbreekt echter, waarbij te denken valt aan een locatie en tijdstip van de overtredingen.

Gelet op bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de directeur niet op goede gronden rust. De beslissing van de directeur kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, naar het oordeel van de
beroepscommissie niet in stand blijven. Zij zal het beroep dan ook gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag gegrond verklaren. Nu klager inmiddels niet meer verblijft in de locatie Zuyder Bos en daardoor de
directeur niet kan worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op
€ 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. G.L.M. Urbanus, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 23 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven