Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0548/TA, 20 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/548/TA

betreft: [klager] datum: 20 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 februari 2015 van de beklagcommissie bij de Pompestichting, locatie Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 juni 2015, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman
mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker, en [...], afdelingshoofd.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de (vermeende) afwijzing van een verzoek om apparatuur in te voeren.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk in het beklag verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft de eerdere beklagzaak over dezelfde kwestie gewonnen; het hoofd van de inrichting is toen opgedragen een nieuwe beslissing te
nemen, maar heeft dit naast zich neergelegd. Het is een principiële zaak want volgens het nieuwe beleid van de inrichting mag thans elektronische apparatuur alleen bij de firma S. gekocht worden. Klager heeft in overleg met het afdelingshoofd en de
beklagcommissie tweemaal een verzoek ingediend (niet in de catalogus van Strijbosch voorkomende) apparatuur in te voeren. Hij wil daarover een beslissing om zekerheid te krijgen voor het geval hij daadwerkelijk een nieuwe tv wil of moet kopen. Het was
geen fictief verzoek. Klager heeft van het afdelingshoofd vernomen dat de mediamiddelencommissie een negatief advies heeft gegeven. Hij heeft de kennelijk daarop gebaseerde afwijzende beslissing uit de mond van het afdelingshoofd vernomen. Door de
beslissing is klagers eigendomsrecht geschonden. Artikel 44 Bvt wordt door de inrichting veel te beperkt uitgelegd. Klager kan zich vinden in de regel dat apparatuur geen internetmogelijkheden mag hebben. Hij heeft echter een te beperkte
keuzemogelijkheid voor wat betreft de aanschaf van apparatuur omdat [firma S.] te weinig en te simpele apparatuur aanbiedt voor een te hoge prijs.
Op de vraag wat klagers persoonlijke belang is bij de aanschaf en invoer van de verzochte apparatuur heeft klager geantwoord dat hij het niet eens is met het nieuwe beleid van de inrichting dat apparatuur alleen kan worden aangeschaft via [firma S.],
dat een witgoedbedrijf is en bovendien veel duurder dan bijvoorbeeld Mediamarkt of BCC. Klager heeft nu een forse tv en versterker en hij wil op voorhand al zekerheid dat hij bij vervanging daarvan apparatuur van vergelijkbare kwaliteit kan kopen. Dat
klager alleen via [firma S.] apparatuur kan aanschaffen, is in strijd met de redelijkheid en de billijkheid. [firma S.] draait verpleegden een poot uit.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met het nieuwe beleid van de inrichting met betrekking tot de aanschaf van elektronische apparatuur en
heeft een verzoek ingediend voor het invoeren van een stereo en een tv die niet in de catalogus van [firma S.] staan om het beleid te toetsen. Klager wil echter op dit moment de apparatuur niet aanschaffen.
Als een verpleegde apparatuur wil aanschaffen die niet in de catalogus van [firma S.] is opgenomen, beoordeelt de commissie mediamiddelen of het apparaat voor opname in de catalogus in aanmerking komt en dan alsnog kan worden aangeschaft. Eens in de
drie maanden wordt die catalogus, zo nodig, aangepast. In klagers geval is dat de reden waarom (nog) geen beslissing op zijn verzoek is genomen Het beleid wordt nog geëvalueerd.
Het is juist dat de prijzen van [firma S.] iets hoger zijn. De kosten van verzegeling zijn wel inbegrepen in de prijzen. De prijzen zijn marktconform, maar [firma S.] kan niet concurreren met prijzenknallers als Mediamarkt en BCC.

3. De beoordeling
Uit klagers toelichting ter zitting is gebleken dat klagers verzoek om invoer van beeld- en geluidsapparatuur louter voortkomt uit onvrede met het beleid terzake van de inrichting, waarin is bepaald dat alleen apparatuur van de firma [firma S.] kan
worden aangeschaft.
Nu de klacht niet is gericht tegen een concrete jegens klager genomen beslissing, maar tegen algemeen in de inrichting geldend, niet met hogere wet- en/of regelgeving strijdig, beleid is klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, prof. dr. B.C.M. Raes en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 juli 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven