Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1423/GB, 21 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:21-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1423/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.R. Verkaart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 mei 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een inrichting voor stelselmatige daders (isd) in het zuiden van het land afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 februari 2015 gedetineerd. Hij verblijft in de isd van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek zo opgevat dat de verzochte inrichting per definitie in Limburg zou moeten liggen. Klagers wens beperkt zich niet tot Limburg, maar hij wil
overgeplaatst worden naar een inrichting die dichterbij zijn normale sociale omgeving, Venlo, ligt. Inmiddels worden er pogingen gedaan om klager alsnog naar het ‘zuiden van het land’ over te plaatsen. Kennelijk zijn er toch mogelijkheden. Bovendien is
het overplaatsen naar zijn normale sociale omgeving in het belang van klagers resocialisatie in het kader van de isd-maatregel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager dient te worden geplaatst in een isd. Klager verzoekt om overplaatsing naar het zuiden van het land. In de p.i. Vught en de locatie Sittard bevinden
zich
isd-afdelingen. Klager kan hier echter niet geplaatst worden gelet op zijn detentieverleden. In de locatie Sittard werd hij geselecteerd voor een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden in verband met doodsbedreigingen en agressie door klager
jegens het personeel. Nadat klager anderhalve maand in de p.i. Vught heeft verbleven, is hij overgeplaatst naar de p.i. Almere vanwege de onwerkbare situatie die in de p.i. Vught door klagers toedoen is ontstaan. Een regionale plaatsing ten aanzien van
gedetineerden die een isd-maatregel ondergaan wordt zo veel mogelijk nagestreefd, maar dit is in dit geval niet mogelijk. Omdat plaatsing in de gewenste regio niet tot de mogelijkheden behoort, is het verzoek afgewezen.

4. De beoordeling
4.1. De isd van de p.i. Almere is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Uit het selectieadvies van 26 maart 2015 blijkt dat klager in de locatie Sittard voor onbepaalde tijd op de zwarte lijst staat in verband met ernstige dreigementen naar het personeel. Daarbij is klager overgeplaatst vanuit de p.i. Vught naar de
p.i. Almere vanwege een ontstane onwerkbare situatie in verband met dreigementen naar het personeel. Uit voornoemd selectieadvies wordt duidelijk dat klager ongewenst gedrag vertoont in detentie. Nu uit de bestemmingsaanwijzingen van de verschillende
inrichtingen in de omgeving van Venlo blijkt dat uitsluitend de locatie Sittard en de p.i. Vught zijn aangewezen als inrichtingen voor stelselmatige daders en klager hier door zijn eigen toedoen niet langer kan verblijven, heeft de selectiefunctionaris
in redelijkheid klagers verzoek kunnen afwijzen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van E.M. Breugem, secretaris, op 21 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven