Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1097/GA, 21 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:21-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1097/GA

betreft: [klager] datum: 21 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 maart 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, voor zover in beroep aan de orde,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verstrekken van een exemplaar van de Pbw aan klager toen hij daar om verzocht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. In de inrichting is geen exemplaar van de Pbw te verkrijgen. Niet via het personeel en in de bibliotheek kan slechts een deel
worden ingezien. Klager wil gecompenseerd worden voor het feit dat aan hem geen exemplaar van de Pbw wordt verstrekt.

De directeur heeft zijn standpunt niet toegelicht.

3. De beoordeling
Niet weersproken is dat klager geen exemplaar van de Pbw is verstrekt toen hij daar om verzocht. Genoemde weigering betreft een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Derhalve had de beklagcommissie klager in zijn beklag moeten
ontvangen. De beroepscommissie verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag.

Ingevolge 13.1 van de huisregels van de p.i. Vught bestaat op verzoek van de gedetineerde de mogelijkheid tot het lenen van – onder meer – een exemplaar van de Pbw. Nu door klager onweersproken is aangevoerd dat de Pbw niet aan hem is verstrekt terwijl
hij daar meermaals om heeft verzocht, zal het beklag alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie kent klager een tegemoetkoming toe van € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 21 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven