Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1323/GA, 6 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1323/GA

betreft: [klager] datum: 6 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 25 juni 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Utrecht, locatie Nieuwegein te Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 oktober 2002, gehouden in de p.i. Utrecht, locatie Nieuwegein te Nieuwegein, zijn gehoord klager en de unit-directeur [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing van de directeur om de invoer van een Playstation 1 (PS.1) niet toe te staan.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Betwist wordt dat met de PS.1 niet alleen computerspelletjes kunnen worden gespeeld maar dat daarmee ook diskettes met informatie, diegeen betrekking heeft op computerspelletjes, kunnen worden afgespeeld en gelezen.
Dat alleen een Gameboy wordt toegelaten impliceert dat alleen een spelcomputer werkend op batterijen wordt toegestaan en dit is een restrictie van de huisregel. Als er sprake zou zijn van een gevaar voor de orde en de veiligheid inde inrichting zou klager niet in beklag zijn gegaan. De invoer van een CD-speler zou dan ook een gevaar opleveren. Klager heeft contact opgenomen met Sony, Nintendo en de helpdesk van de Playstation en hem is meegedeeld dat je heelgoed kan zien wanneer de verzegelingen verbroken zijn. De optie voor mobiele telefonie is nog niet actief. Voorts heb je er een mobiele telefoon voor nodig en de invoer daarvan is niet toegestaan. Aan de buitenkant van een CD(-ROM)is heel goed zichtbaar of het een originele of een gebrande CD(-ROM) is. Bij twijfel is het mogelijk om de CD(-ROM) te beluisteren of te bekijken. De Gameboy wordt in deze inrichting niet verzegeld. De PS.1 zal waarschijnlijk overeen half jaar niet meer te koop zijn in de winkel maar wel nog steeds op de tweedehands markt verkrijgbaar zijn.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De directeur heeft zich niet tot een deskundige gericht voor informatie maar omdat de directie verantwoordelijk is voor deorde en de veiligheid binnen de inrichting dient en wenst zij dergelijke informatiedragers te controleren. Klager verwacht echter kennis van de directie op dit gebied op detailniveau. Als de PS.1 over drie jaar niet meer teverkrijgen is ontstaat wederom discussie. Een redelijk alternatief is de Gameboy. De invoer van een PS.1 kan een gevaar opleveren voor de orde en de veiligheid in de inrichting. Het klopt dat de invoer van de PS.1 in (een) andereinrichting(en) wel wordt toegestaan maar de directie biedt een redelijk alternatief in de vorm van de Gameboy. De PS.1 is momenteel vooral tweedehands te koop. Bij tweedehands apparatuur valt helemaal niet te controleren of dieverbouwd is of niet.

3. De beoordeling
In de huisregels van de inrichting is onder 4.5.1.2 ten aanzien van toegestane voorwerpen een bepaling opgenomen met betrekking tot de invoer van spelcomputers. De meest recente versie van deze huisregel luidt: "verzegeldecomputerspelapparatuur met maximaal 10 computerspelletjes met batterijwerking". In de praktijk blijkt dat het niet is toegestaan, hoewel deze restrictie uit de tekst van de betreffende huisregel is verdwenen, om de apparatuur aan tesluiten op de gehuurde tv en dat de invoer van computerspelapparatuur om deze op een eigen tv aan te sluiten evenmin is toegestaan. De beroepscommissie is van oordeel dat een en ander in strijd is met de Regeling model huisregelspenitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI). De huisregels houden in dat is toegestaan: verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes en kent geen verdere restricties. Het gaat hierom een onderdeel van de Regeling waarvan de directeur niet mag afwijken. Derhalve strookt de inhoud van de huisregel van de penitentiaire inrichting niet met de dwingende bepaling van de Regeling en is deze onverbindend. Overigensacht de beroepscommissie ook niet aannemelijk geworden dat de orde en de veiligheid in de inrichting met de invoer van een PS.1 in geding is terwijl de invoer van de desbetreffende spelcomputer in andere inrichtingen wel istoegestaan. De beroepscommissie zal derhalve het beroep gegrond verklaren, de beslissing vernietigen en de directeur opdragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. Nu zulks impliceert dat klageralsnog de PS.1 kan invoeren, is er geen grond om tot toekenning van een tegemoetkoming over te gaan.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en mr. Y. A.J.M. van Kuyck, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 06 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven