Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0836/GA, 20 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/836/GA

betreft: [klager] datum: 20 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Schie te Rotterdam, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het afluisteren van telefoongesprekken van klager met zijn advocaat, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager diende goed contact met zijn advocaat te onderhouden over zijn strafzaak in verband met nieuwe ontwikkelingen. Wat klager daarover met zijn advocaat
bespreekt, gaat niemand wat aan. Deze telefoongesprekken worden door de camera op de gang opgenomen. Klager is dus wel degelijk in zijn belangen geschaad, namelijk klagers recht om vrijuit met zijn advocaat te kunnen overleggen.

De directeur heeft daarop gereageerd met de mededeling dat hij het eens is met de overwegingen van de beklagrechter.

3. De beoordeling
Klager moet erop kunnen vertrouwen dat de telefoongesprekken die hij met zijn advocaat voert niet kunnen worden afgeluisterd. Door de positionering van de camera – die tevens geluidsopnamen kan maken – ten opzichte van de telefoon, konden de gesprekken
worden opgenomen. Gelet hierop kan de beroepscommissie zich niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal bepalen dat klager een tegemoetkoming van € 25,=
toekomt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 20 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven