Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1181/GA, 17 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1181/GA

betreft: [klaagster] datum: 17 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel,

gericht tegen een uitspraak van 7 april 2015 van de beklagcommissie bij de voornoemde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 juni 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is namens de directeur de heer [...], juridisch medewerker, gehoord.

Hoewel klaagster, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is zij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet tijdig verstrekt krijgen van medicatie.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klaagster
Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Deze klacht had voorgelegd moeten worden aan de medische dienst.
De gevraagde medicatie moest eerst worden geverifieerd bij de huisarts en is vervolgens besteld en aangeboden aan klaagster. Klaagster is op 12 september 2014 ingeschreven bij de locatie Ter Peel en heeft per 16 september 2014 de medicatie ontvangen.
Hierbij wordt verwezen naar een e-mail van de apotheek.

Klaagster heeft haar standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 42, vierde lid, van de Pbw draagt de directeur zorg voor onder andere de verstrekking van de door de aan de inrichting verbonden arts of diens plaatsvervanger voorgeschreven medicijnen en diëten. Het beklag heeft betrekking op een
tekortkoming van de directeur bij de naleving van deze bepaling. Klaagster is derhalve terecht door de beklagcommissie ontvangen in haar beklag.

Klaagster is op 12 september 2014 ingeschreven bij de locatie Ter Peel. Nadat klaagster te kennen had gegeven dat ze medicatie gebruikte, is dit geverifieerd bij haar huisarts en is de medicatie besteld bij de apotheek. Een zich bij de stukken
bevindend
ongedateerd
e-mailbericht van de apotheker aan het Hoofd Zorg van de inrichting houdt, voor zover hier van belang, in: “Deze mevrouw heeft volgens onze gegevens gezeten in Afdeling 11 en heeft vanaf 16 september 2014 t/m 24 september 2014 Thyrax ontvangen (...)”
Hieruit kan worden afgeleid dat de voor klaagster bestelde medicatie bij de apotheek beschikbaar was vanaf 16 september 2014. Nu niet onaannemelijk is geworden dat de medicatie op 16 september 2014 of de daaropvolgende dag daadwerkelijk aan klaagster
is
verstrekt, heeft klaagster ondanks medische indicatie daartoe ongeveer een week geen medicatie verstrekt gekregen. Gelet daarop is er geen aanleiding het beroep van de directeur gegrond te verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus beslist in raadkamer door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. A.M. van Kalmthout en dr. H.G. van de Bunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 26 juni 2015 en verzonden op 17
juli 2015.
Deze beslissing is bij ontstentenis van de voorzitter getekend door dr. A.M. van Kalmthout en de secretaris.

secretaris lid van de Raad

Naar boven