Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0859/GA, 17 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/859/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel,

gericht tegen een uitspraak van 6 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de voornoemde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 juni 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is namens de directeur de heer [...], juridisch medewerker, gehoord.

Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het inkorten van de openingstijden van de fitnessruimte.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Er is geen sprake van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, maar van een algemeen geldende regel. Daartegen
staat geen beklag open.
Voordat de openingstijden werden ingekort, was de fitnessruimte overdag geopend. De inrichtingsmedewerkers constateerden dat gedetineerden zich ziek meldden voor de arbeid en vervolgens wel gingen sporten. De huidige openingstijden van de fitnessruimte
zijn afgestemd op de werkdag van de gedetineerden. Naast de fitnessruimte kunnen de gedetineerden gebruik maken van het sportveld bij de luchtplaats. Voor wat betreft het aantal uren recht op beweging, wordt voldaan aan het vereiste van artikel 48,
tweede lid, van de Pbw.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Hiertegen staat op grond van artikel 60 van de Pbw geen beklag open, tenzij die algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving.
Dat laatste is niet gesteld of aannemelijk geworden. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus beslist in raadkamer door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. A.M. van Kalmthout en dr. H.G. van de Bunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 26 juni 2015 en verzonden op 17 juli 2015.

Deze beslissing is bij ontstentenis van de voorzitter getekend door dr. A.M. van Kalmthout en de secretaris.

secretaris lid van de Raad

Naar boven