Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0952/GA, 16 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/952/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.M. Verkuil, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 juni 2015, gehouden in de p.i. Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Dordrecht, gehoord.
Klager heeft afstand gedaan van het recht ter zitting te worden gehoord.
Klagers raadsvrouw, mr. L.M. Verkuil, heeft schriftelijk bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager op cel wordt ingesloten als de arbeid uitvalt.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Volgens klager is er sprake van een structureel verzuim van de directeur in de periode dat de werkzaal wegens
personele onderbezetting gesloten was. De uren die hij daardoor niet heeft kunnen werken zijn weliswaar gecompenseerd in financiële zin, maar dit neemt niet weg dat er op structurele wijze inbreuk is gemaakt op het recht om een bepaald aantal uur per
week buiten de cel te mogen doorbrengen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Het beklag dateert van 13 november 2014. In de periode van 22 oktober 2014 tot en met 25 november 2014 is het twee
maal voorgekomen dat de arbeid uitviel in verband met personeelstekort. Dit had te maken met ernstige personeelsproblemen, namelijk een personeelslid dat op non-actief was gesteld en ziekte. De arbeid is hierdoor op 13 november 2014 en op 21 november
2014 uitgevallen. Het loon is wel uitbetaald en er is een extra luchtmoment aangeboden.

3. De beoordeling
Het klaagschrift dateert van 13 november 2014. Vast staat dat de arbeid die dag is uitgevallen als gevolg van personeelskrapte. Niet gebleken is dat de arbeid in de weken voorafgaand aan indiening van het beklag vaker is uitgevallen. Het betreft naar
het oordeel van de beroepscommissie dan ook geen structureel probleem. Nu voorts onweersproken is dat de directeur een vervangende activiteit, namelijk een extra uur luchten, heeft aangeboden en klagers loon is doorbetaald – hetgeen de directeur op
grond van artikel 5 van de Regeling arbeidsloon gedetineerden verplicht is – is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing om klager in te sluiten op cel toen de arbeid uitviel, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep
zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem - Broos en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 16 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven