Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1357/GB, 13 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1357/GB

Betreft: [klager] datum: 13 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P. Plasman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 april 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 augustus 2014 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Ter Apel, in de inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is zeer recent overgeplaatst naar de p.i. Ter Apel. De moeder van klager is woonachtig in de omgeving van Leeuwarden en de reisafstand om klager te bezoeken is vanwege de overplaatsing
naar de p.i. Ter Apel erg toegenomen. Gelet op haar gezondheidstoestand, blijkend uit het medische schrijven, is het onmogelijk om de lange afstand naar de p.i. Ter Apel af te leggen. Klager heeft een zeer hechte band met zijn moeder en het is voor hem
van groot belang haar met regelmaat te blijven zien. Wanneer hij in de p.i. Leeuwarden, in de buurt van zijn moeder, verblijft kan hij regelmatig bezoek van haar blijven ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager diende gelet op zijn vreemdelingenstatus van de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde
vreemdelingen geplaatst te worden. Hetgeen in beroep is aangevoerd vormt geen aanleiding om op dit uitgangspunt een uitzondering te maken. Klager ontvangt namelijk bezoek en is in staat contact te hebben met zijn moeder via beeldtelefoon. Zij zal gelet
op haar woonplaats echter altijd een lange reistijd hebben naar een p.i. Kennelijk was het voor zijn moeder vanaf Burgum geen probleem om te reizen naar de locatie Norgerhaven. De reistijd met het openbaar vervoer naar de p.i. Leeuwarden bedraagt ook
een uur. Onduidelijk is waarom zij niet mee kan reizen met andere personen die klager frequent bezoeken. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, kan klager een verzoek doen tot incidenteel verlof.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Ter Apel is, onder meer, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a, van de Regeling, met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau

4.2. Klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b van de Regeling worden vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in
beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt.

4.3. De medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 2 april 2015 aangegeven dat de moeder van klager niet in staat is de lange reis naar de p.i. Ter Apel af te leggen en dat op grond van die informatie overplaatsing op
medische gronden geïndiceerd is. Daarbij heeft klager het argument dat zijn moeder niet in staat is hem te bezoeken onderbouwd met een medische rapportage waaruit blijkt dat reizen met het openbaar vervoer of langere afstanden te ontregelend voor zijn
moeder zijn. De beroepscommissie is gelet op het vorenstaande van oordeel dat in onderhavig geval sprake is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op het plaatsingsbeleid kunnen rechtvaardigen. De selectiefunctionaris heeft voornoemd advies
van de medisch adviseur onvoldoende bij zijn beslissing betrokken. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk
worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De
beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
E.M. Breugem, secretaris, op 13 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven