Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0933/GB, 6 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/933/GB

Betreft: [klager] datum: 6 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Weldam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 maart 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders (isd) niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 november 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Op 16 september 2013 is aan hem de isd-maatregel opgelegd, welke uitspraak op 1 juli 2014 onherroepelijk is
geworden. Op 11 maart 2015 is hij geplaatst in de isd van de p.i. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Klagers plaatsing in de isd betrof een externe overplaatsing. Er heeft een e-mail van de selectiefunctionaris van 10 maart 2015 aan de
beslissing ten grondslag gelegen. Voorts heeft klager acht maanden, van 1 juli 2014 tot 10 maart 2015 ten onrechte in een verkeerde inrichting verbleven. Dat klager bezwaar heeft gemaakt tegen het uitblijven van deze beslissing heeft de
selectiefunctionaris niet onderkend. Klager verzoekt om een tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is in cassatie gegaan tegen het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij aan hem de isd-maatregel is opgelegd. Met ingang van 1 juli 2014 is deze
veroordeling onherroepelijk geworden, doordat het cassatieberoep is verworpen. Na ontvangst van voornoemd arrest heeft de directeur van de p.i. Nieuwegein de afdeling capaciteit en logistiek van de afdeling individuele zaken geïnformeerd klager te
plaatsen in een voor hem aangewezen inrichting en afdeling. De tenuitvoerlegging van de isd-maatregel vangt dan aan. De plaatsing berust derhalve niet op een selectiebeslissing van de selectiefunctionaris, maar op een verzoek van de directeur van de
p.i. Nieuwegein om de isd-maatregel ten uitvoer te leggen.

4. De beoordeling
4.1. De isd van de p.i. Nieuwegein is een inrichting voor mannen met een beperkt regime en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Ingevolge artikel 15, eerste en derde lid, van de Pbw is de selectiefunctionaris belast met de plaatsing of overplaatsing van de personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen is gelast
in dan wel naar een inrichting of afdeling overeenkomstig de bestemming daarvan ingevolge hoofdstuk III. Derhalve is de selectiefunctionaris belast met de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, zoals volgt uit artikel 15, eerste en
derde
lid, juncto artikel 10a van de Pbw.

4.3. Uit de overgelegde stukken blijkt dat niet de selectiefunctionaris, maar de directeur van de p.i. Nieuwegein de beslissing tot plaatsing in de isd van de p.i. Nieuwegein heeft genomen. De beslissing van de directeur is dan ook onbevoegd
genomen.
Klager heeft, in de veronderstelling dat de beslissing door de selectiefunctionaris genomen was, welke beslissing hij ook had moeten nemen, een bezwaarschrift tegen voornoemde beslissing ingediend bij de selectiefunctionaris, welke niet-ontvankelijk is
verklaard. Tegen een plaatsing zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen. Nu klager van dit recht gebruik heeft gemaakt en ervan uit heeft mogen gaan dat de
selectiefunctionaris de beslissing tot plaatsing had genomen, is klager ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaarschrift. Zolang de selectiefunctionaris niet alsnog vorenbedoelde selectiebeslissing neemt, kan klagers verblijf op de
isd-afdeling niet worden gecontinueerd. De beroepscommissie zal de bestreden beslissing daarom vernietigen. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee
weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
E.M. Breugem, secretaris, op 6 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven