Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0423/GA, 30 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:30-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/423/GA

betreft: [klager] datum: 30 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 februari 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft als tegemoetkoming een extra bezoekmoment toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het ten onrechte wegsturen van zijn bezoek, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming, omdat zijn bezoekers door het aanbieden van een extra bezoekmoment ter compensatie wederom benzinekosten moeten maken.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming in beginsel is bedoeld voor het door een gedetineerde ondervonden ongemak. De door klagers bezoekers gemaakte benzinekosten betreft geen ongemak dat door klager is ondervonden. De beroepscommissie
kan zich daarom verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 30 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven