Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0916/GM, 22 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:22-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/916/GM

betreft: [klager] datum: 22 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 25 februari 2015 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De beroepscommissie hield zitting op 18 mei 2015 in de p.i. Amsterdam Over-Amstel.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
De tandarts verbonden aan de p.i. Lelystad heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en geen aanvulling te hebben op de reeds naar voren gebrachte informatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 19 september 2014, betreft het niet reageren op verzoekbriefjes aan de tandarts betreffende pijnklachten aan klagers gebit.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft in zijn beroepschrift - zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd. Bij binnenkomst op 21 juli 2014 in de p.i. Lelystad had hij geen pijnklachten, maar deze kreeg hij wel en de pijn werd gaandeweg erger. Klager had een gebroken kies
waarbij de zenuwen bloot lagen. Hij heeft negen weken lang wekelijks een verzoek briefje ingeleverd.
Klager is niet, zoals in het bemiddelingsverslag staat, gezien door een tandartsassistente, maar door een ziekenverzorger.
Er is niet voldaan aan de zorgplicht en klager vraagt een vergoeding van € 25,= per dag met een totaal van € 1475,=.

De tandarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de tandheelkundig adviseur, niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie concludeert op basis van de stukken dat klager bij binnenkomst op 21 juli 2014 aangaf dat er glazuur van zijn tanden was maar hij geen pijnklachten had.
Op 25 augustus 2014 heeft klager een verzoekbriefje ingevuld. Op 26 augustus 2014 heeft de tandartsassistente naar klagers gebit gekeken en geconcludeerd dat klager verschillende gaatjes en een afgebroken kies had. Zij geeft aan dat klager zo spoedig
mogelijk op de lijst van de tandarts geplaatst wordt. Op 1 september 2014 levert klager opnieuw een verzoekbriefje in. Op 2 september 2014 geeft de tandarts assistente aan dat zij niet weet of klager nog opgeroepen kan worden vanwege zijn korte
straftijd. Op 19 september 2014 dient klager een klacht in omdat hij nog steeds niet bij de tandarts is geweest en dat hij pas op de 70e dag van zijn detentie een tandarts kan bezoeken. Dat is in de p.i. Arnhem.
De beroepscommissie overweegt dat ook al is de tandarts beperkt in de inrichting aanwezig waardoor er sprake is van een wachtlijst om bij de tandarts te komen, een gedetineerde die aangeeft pijnklachten te hebben, te meer waar de staat van het gebit
door de assistente beoordeeld is, op enige wijze sneller bij de tandarts terecht moet kunnen dan in onderhavige zaak het geval is geweest.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de tandarts moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden
verklaard.
Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Lelystad toekomende tegemoetkoming op € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, J.G.J. de Boer en B.G.J. Veldman, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 22 juni 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven