Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1756/GV, 11 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1756/GV

betreft: [klager] datum: 11 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Raza, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juni 2015 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het hennafeest en de bruiloft van klagers (enige) dochter op 11 juni 2015 respectievelijk 13 juni 2015, alwaar klager getuige is, betreft een situatie waarbij de aanwezigheid van klager noodzakelijk is.
Volgens de Turkse cultuur is het een vereiste dat de vader van de bruid op beide gebeurtenissen aanwezig is. Het niet toekennen van verlof zal leiden tot emotionele schade bij klagers hele gezin. Er heeft derhalve geen zorgvuldige belangenafweging
plaatsgevonden en evenmin is de afwijzende beslissing voldoende gemotiveerd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De noodzaak tot het bijwonen van het hennafeest en de bruiloft van klagers dochter is enkel gelegen in de culturele achtergrond; de gebeurtenissen kunnen ook zonder klager
plaatsvinden. Daarbij komt dat klager nog een aanzienlijk strafrestant heeft.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Schie te Rotterdam heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De einddatum van de detentie is thans bepaald op 12 februari 2018. Gelet hierop is het verlenen van verlof niet wenselijk. Voorts is verlof
onder begeleiding niet mogelijk in verband met veiligheidsaspecten.
De politie heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, wegens overtreding van artikel 10 in verbinding met artikel 2 van de Opiumwet en overtreding van artikel 26 van de Wet Wapens en Munitie. De einddatum van de detentie is thans bepaald op 12
februari 2018.

Op grond van artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk
is. Klager heeft verzocht om incidenteel verlof op 11 juni 2015 en 13 juni 2015 om aanwezig te kunnen zijn bij het hennafeest en de bruiloft van zijn dochter. In de toelichting op artikel 21 van de Regeling staat dat, hoewel de meest gangbare gronden
voor het verlenen van incidenteel verlof in de artikelen 23 tot en met 31 van voormelde Regeling zijn opgesomd, niet wordt uitgesloten dat ook andere gebeurtenissen aanleiding kunnen vormen voor het verzoeken om en het verlenen van incidenteel verlof.
Het hennafeest en de bruiloft van klagers dochter is een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer. Hoe begrijpelijk klagers wens om daarbij aanwezig te zijn ook is, zijn aanwezigheid is niet noodzakelijk in de zin van voornoemde Regeling. Dit maakt dat de
afwijzing van het verzoek niet onredelijk en onbillijk kan worden geacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 11 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven