Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0861/GB, 11 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/861/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D. Fontein, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 maart 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 4 januari 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Haarlem. Op 25 februari 2015 is hij geselecteerd voor het PPC van de p.i. Amsterdam Over-Amstel, waar een individueel regime geldt. Op 28 april 2015 is klager geplaatst in het h.v.b.
van de locatie Zwaag te Hoorn. Inmiddels heeft de rechter op grond van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht bij uitspraak van 14 april 2015 de maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis opgelegd. Sedert 18 mei 2015 verblijft klager in
een psychiatrisch ziekenhuis.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op last van de rechter in een psychiatrisch ziekenhuis is geplaatst, is een gedeelte van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van toepassing en niet langer de Pbw. Het belang aan zijn beroep is derhalve komen te
ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
E.M. Breugem, secretaris, op 11 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven