Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0787/GA, 11 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/787/GA

betreft: {klager] datum: 11 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 februari 2015 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur van de locatie De Schie hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 7 mei 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i. ) Amsterdam Over-Amstel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om gebruik te mogen maken van het internet om jurisprudentie op te zoeken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft een zeer gecompliceerde zaak en zijn advocaat heeft onvoldoende tijd om deze materie te doorgronden. Klager is zelf ICT deskundige en hij kan zijn advocaat bijstaan door jurisprudentie door te lezen. In de bibliotheek is geen
jurisprudentie
beschikbaar en het is klager niet toegestaan om informatie op te zoeken via internet. Klager verwijst naar artikel 23, eerste en zesde lid en 98, tweede lid van de Europese gevangenisregels. Klager betwist dat er in de inrichting te weinig computers
zijn. De vrees dat gedetineerden bepaalde sites bezoeken is ongegrond, want er zijn vele professionele filters om dit te voorkomen. Voorts is er bij het onderwijs en het Re-integratie centrum voldoende personeel beschikbaar en is er voldoende toezicht.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie heeft eerder geoordeeld dat een gedetineerde in bepaalde gevallen gebruik moet kunnen maken van een computer ter voorbereiding van de tegen hem lopende strafzaak. Klager heeft aangevoerd dat hij ter voorbereiding van zijn complexe
zaak gebruik wil maken van een computer met internettoegang ten behoeve van het raadplegen van jurisprudentie, nu in de bibliotheek van de inrichting geen jurisprudentie beschikbaar is. De beroepscommissie stelt vast dat klager er belang bij heeft
zijn
zaak te kunnen voorbereiden. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur nader onderzoek had moeten verrichten naar de mogelijkheden om bepaalde websites, die klager voor zijn jurisprudentie onderzoek zou willen raadplegen op de white list te
plaatsen, zoals bijvoorbeeld www.rechtspraak.nl. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager in zijn beroepschrift heeft gesteld dat er bij het onderwijs en het Re-integratie centrum voldoende computers en personeel beschikbaar zijn en
dat er voldoende toezicht is. Dit is door de directeur niet weersproken.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard.
De beroepscommissie acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. U.P. Burke en dr. W.J. Schudel, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 11 juni 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven