Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4828/GA, 10 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:10-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4828/GA

betreft: [klager] datum: 10 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 december 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 mei 2015, gehouden in de p.i. Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij voormelde p.i. gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik
gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering toestemming te verlenen voor het invoeren van goederen.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft boodschappen gedaan in de p.i. De Marwei en is vervolgens overgeplaatst naar de p.i. Vught. In de huisregels staat dat ongeopende etenswaren
kunnen worden ingevoerd. Op dit punt wordt niet ingegaan. De invoer wordt structureel geweigerd. Klager had drie potten proteine van € 32,50 per stuk op zijn invoerlijst staan. De directeur van de p.i. De Marwei heeft tevergeefs geprobeerd de potten
terug te laten nemen door de inrichtingswinkel. Klagers verzoek om invoer is mondeling en schriftelijk ingediend.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de huisregels is niet opgenomen dat het verzoek schriftelijk moet worden ingediend. Klager heeft het verzoek mondeling ingediend. De inrichting
laat proteïnen niet toe in de inrichting. De directeur relativeert de intenties van veel gedetineerden die topsporter willen worden en om die reden voedingssupplementen willen gebruiken.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de bestreden beslissing moet worden opgevat als een weigering toestemming te verlenen de door klager in een vorige inrichting gekochte potten proteïne in te voeren als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de
Pbw.
Tegen een dergelijke beslissing staat, zoals de directeur ter zitting van de beroepscommissie ook heeft beaamd, de mogelijkheid van beklag open. Derhalve had de beklagrechter klager in zijn beklag moeten ontvangen.
De beslissing van de directeur kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, R. van Benthem en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 10 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven