Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1104/GB, 22 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1104/GB
Betreft: [klager] datum: 22 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 juni 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 mei 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de afdeling Jong Volwassen gedetineerden (JOVO) van de gevangenis Zutphen te Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 1 oktober 2001 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte op JOVO-afdeling in het huis van bewaring Zwolle te Zwolle. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de JOVO-afdeling van de gevangenisZutphen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Deze plaatsing is op 5 juli 2002 gerealiseerd.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 8 maart 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 3 februari 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag geplaatst worden in de gevangenis te Lelystad. Klagers ouders moeten met openbaar vervoer reizen en voor hen is Lelystad daarom eenvoudiger te bereiken om klager te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven om bezoektechnische redenen geplaatst te willen worden in de locatie Lelystad. Deze locatie heeft evenwel geen JOVO-bestemming, waarvoor klager is geselecteerd. Om die reden heeft de selectiefunctionarisklager geselecteerd voor de JOVO-afdeling van de gevangenis Zutphen, welke inrichting op dit moment de dichtstbijzijnde is voor klagers bezoekers. Klagers bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat hij behoort tot de doelgroep vande JOVO.

4.
De beoordeling
4.1. De gevangenis Zutphen is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat de inrichting waarvoor klager is geselecteerd (en inmiddels is geplaatst) ten tijde van de selectiebeslissing geen JOVO-bestemming had en ook nu nog niet heeft. De beslissing van deselectiefunctionaris is derhalve in strijd met de wet. Klagers beroep zal om die reden gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing tenemen met inachtneming van deze uitspraak.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 oktober 2002

secretaris voorzitter

Naar boven