Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0603/SGA, 27 februari 2015, schorsing
Uitspraakdatum:27-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/603/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 27 februari 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 20 februari 2015, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker naar het
basisprogramma (degradatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij voormelde locatie, inhoudende dat daar een klaagschrift is ontvangen en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 27 februari 2015.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de inlichtingen van de directeur wordt voldoende aannemelijk dat verzoeker zich niet heeft gehouden aan (een van) de voorwaarden verbonden aan
een hem verleend verlof en dat hij tijdens dat verlof aangehouden is geweest door de politie. Die omstandigheden, die ieder voor zich gedrag opleveren dat als ‘rood’ kan worden aangemerkt, rechtvaardigen de – naar het voorlopig oordeel van de
voorzitter
de bestreden beslissing van de directeur. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 februari 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven