Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1544/GB, 25 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1544/GB

Betreft: [klager] datum: 25 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 24 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, dat op 3 juli 2002 door deselectiefunctionaris is ontvangen en ter behandeling is doorgestuurd, van

[...], geboren op [1978], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juni 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 28 november 2000 gedetineerd. Hij verbleef sedert 28 december 2001 in de gevangenis Zoetermeer te Zoetermeer waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 2 mei 2002 is hij ter herselectie overgeplaatstnaar het h.v.b. Zuyderbos. Vanuit dit h.v.b. is hij op 28 juni 2002 geplaatst in de gevangenis Alphen a/d Rijn te Alphen a/d Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 8 jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 28 september 2001. Aansluitend dient hij gevangenisstraffen van 2 maanden met aftrek en 35 dagen te ondergaan. Dewettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 30 mei 2006.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 28 juni 2002 vanuit het h.v.b. Zuyderbos in de gevangenis Alphen a/d Rijn is geplaatst, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klagerniet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.
De beroepscommissie merkt hierbij op dat klagers bezwaren tegen de bestreden beslissing aan de orde zijn bij de beoordeling van het beroep van klager tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot plaatsing van klager in degevangenis Alphen a/d Rijn.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 25 oktober 2002

secretaris voorzitter

Naar boven