Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0285/GA, 4 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 15/285/GA

betreft: [klager] datum: 4 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 januari 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend, vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het ten onrechte een aantal malen geen dieetvoeding ontvangen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager drie weken zelf voeding heeft moeten kopen. Hij heeft drie weken melding gedaan dat hij niet de juiste voeding ontving.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Volgens de chef keuken is de verstrekking van dieetvoeding aan klager een aantal malen misgegaan. Hij heeft toegezegd er persoonlijk op te zullen toezien dat klager in de toekomst de juiste voeding
krijgt.
Navraag heeft uitgewezen dat klager vanaf dat moment dagelijks de juiste dieetvoeding ontvangt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich, nu vaststaat dat de verstrekking van dieetvoeding een aantal malen is misgegaan en klager zelf zijn voeding heeft moeten bekostigen, niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Zij acht niet aannemelijk dat klager
zoals hij in beroep voor het eerst stelt drie weken lang zelf zijn dieetvoeding heeft moeten bekostigen. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 juni 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven