Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1647/GA, 28 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1647/GA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 juli 2002 van de beklagcommissie bij de locaties Scheveningen Noord en Oost te Den Haag, voorzover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Scheveningen Noord te Den Haag in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het feit dat hij op 8 mei 2002 niet in de gelegenheid is gesteld om te luchten, op de gronden als in deaangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft tenslotte toch een uur luchten gemist en daar mag best wat tegenover staan. Als klager een bewaarder zou uitschelden, zouhij daar ook een maatregel voor krijgen, ongeacht een eventuele spijtbetuiging. Een tegemoetkoming van € 25,- lijkt klager een redelijke vergoeding voor het door hem ondervonden ongemak.

De directeur heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Klager heeft ongemak ondervonden ten gevolge van het feit dat hij op 8 mei 2002 een uur luchten heeft gemist.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat het niet toekennen van een tegemoetkoming in een geval als het onderhavige onjuist is. De mogelijkheid van verblijf in de buitenlucht is voor een gedetineerde van grote waarde. Het beroepzal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal alsnog een tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 5,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,-.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 28 oktober 2002

secretaris voorzitter

Naar boven