Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0246/TB, 8 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/246/TB

betreft: [klager] datum: 8 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Lonterman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 27 januari 2015 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 april 2015, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Lonterman, en namens de Staatssecretaris, [...], werkzaam bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager over te plaatsen naar FPC De Kijvelanden te Poortugaal.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Bij beslissing van 23 november 2009 is beslist om klager te plaatsen in FPC 2Landen te Utrecht. Bij brief van 8
december 2014 heeft FPC 2Landen verzocht om klager in verband met de sluiting van de inrichting over te plaatsen naar FPC De Kijvelanden. De Staatssecretaris heeft op 27 januari 2015 beslist klager over te plaatsen naar FPC De Kijvelanden. Deze
overplaatsing is op 30 januari 2015 gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De afdeling, waar klager thans is geplaatst, is niet goed voor hem. Hij wil graag naar een andere afdeling binnen de inrichting met normale mensen of anders naar FPC Oostvaarderskliniek. Zijn familie zit in Den Bosch. Op de huidige afdeling verblijven
dezelfde verpleegden als in FPC 2Landen. Een deel van het personeel is eveneens afkomstig uit FPC 2Landen. Ook de hoofdbehandelaar L. is meegegaan.
Er was al jaren sprake van een impasse in FPC 2Landen. Klager is ooit in het kader van een second opinion opgenomen in de Van der Hoevenkliniek, maar het is onduidelijk wat daarmee is gedaan. Er heeft onderzoek plaatsgevonden door de psychiaters K. en
W. en door de psycholoog O.. Klager is niet zwakbegaafd. Psychiater W. zet vraagtekens bij de uitkomsten van het neuropsychologisch onderzoek. Vraag is of de westerse diagnostiek op klager kan worden toegepast, maar de predicaten van FPC 2 Landen
worden
onverkort op klager toegepast. De koers ligt op resocialisatie. Het zou handiger zijn geweest om klager bijvoorbeeld in de Van der Hoevenkliniek te plaatsen omdat klager vanuit FPC 2Landen op dat gebied al stappen heeft gezet in Utrecht. FPC
Oostvaarderskliniek ligt dicht bij Utrecht. Bij overplaatsing naar een andere inrichting dan FPC De Kijvelanden zou er met een frisse blik naar klager zijn gekeken. Gunstiger is als klager elders het resocialisatietraject kan inzetten.
Klager had al begeleid verlof en dit zal worden voortgezet. Er is een werktoegeleidings-plan opgesteld, waarbij uitgegaan is van zwakbegaafdheid. Hij komt niet af van het predicaat zwakbegaafd. Klager wil graag buiten werken. Hij werkt nu alleen
binnen.
Hij verblijft nu drie maanden in FPC De Kijvelanden en het gaat hem niet snel genoeg. Hij vertrouwt het personeel niet. Hij is niet paranoia.
De verlengingszitting van klagers tbs zal plaatsvinden op 19 mei 2015. Inzet wordt de beëindiging van klagers tbs. Het is in ieder geval van groot belang dat klager een nieuwe start kan maken.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
Klager is overgeplaatst in verband met de sluiting van FPC 2Landen. Daarbij is ingezet op een geleidelijke overgang. Een deel van het behandelteam en medeverpleegden van klagers afdeling in FPC 2Landen zijn meegegaan. Welbewust is gekozen voor een
gelijksoortig behandelklimaat. Betwist wordt dat er sprake zou zijn geweest van een behandelimpasse in FPC 2Landen. Klager kon niet in de Van der Hoevenkliniek worden geplaatst in verband met een opnamestop. De bevindingen van de psychiater W. zullen
worden meegenomen in klagers behandeling in FPC De Kijvelanden. Ingezet wordt op resocialisatie.

3. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Klager is overgeplaatst in verband met de sluiting van FPC 2Landen. Om klagers overplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen en om vertraging in behandeling en resocialisatie zo veel mogelijk te beperken, is klager met enkele medeverpleegden
vanuit
FPC 2Landen overgeplaatst naar FPC De Kijvelanden en daar in de eerste periode begeleid door een deel van hetzelfde behandelteam.
Uit de stukken noch uit de behandeling ter zitting is aannemelijk geworden dat er in FPC 2Landen sprake zou zijn geweest van een behandelimpasse.
In verband met de continuïteit in klagers behandeling is hem in FPC De Kijvelanden een gelijksoortig behandelklimaat aangeboden. De begeleid verlofmogelijkheden die hem in FPC 2Landen zijn geboden zijn in FPC De Kijvelanden gecontinueerd.

De beroepscommissie is van oordeel dat in klagers geval is getracht de vertraging in de behandeling en zijn resocialisatie zoveel mogelijk te beperken. Niet gebleken is dat sprake is van een onredelijke of onverklaarbare vertraging dan wel van een
onzorgvuldige overgang naar de nieuwe tbs-inrichting.
De in de omtrent klager uitgebrachte psychologische en psychiatrische rapportages geschetste diagnostiek verschilt niet dusdanig dat hieruit zou volgen dat dat klager een andere behandeling behoeft. Uit een aanvullende reactie van FPC De Kijvelanden
van
22 april 2015 blijkt dat de bevindingen van de psychiater W. zullen worden meegenomen in klagers behandeling en dat ook binnen FPC De Kijvelanden zal worden ingezet op resocialisatie.

Naar het oordeel van de beroepscommissie zal overplaatsing naar een andere tbs-inrichting vertraging veroorzaken in klagers behandeling en resocialisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat geen rekening hoefde te worden gehouden met regioplaatsing nu klager
voorkeur heeft uitgesproken voor plaatsing in FPC Oostvaarderskliniek te Almere en tegelijkertijd aangegeven dat zijn netwerk in Den Bosch woont.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen kan de beslissing klager over te plaatsen naar FPC De Kijvelanden, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en prof. Dr. H.J.C. van Marle, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 mei 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven