Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0187/GA, 8 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 15/187/GA

betreft: [klager] datum: 8 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

gericht tegen een uitspraak van 9 januari 2015 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 13 april 2015, gehouden in de locatie Zuid van de p.i. Arnhem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het zeven keer niet mogen luchten – in de luchtkooi - omdat hij daarvoor niet werd opgehaald door het personeel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klager is een tegemoetkoming toegekend
van € 10,=.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – schriftelijk en zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager heeft op eigen verzoek de mogelijkheid gekregen te mogen luchten in de luchtkooi. Klager kon steeds aangeven aan het dienstdoende personeel dat hij wilde luchten waarna de strafcelverzorging hem die mogelijkheid bood. Het is mogelijk dat klager
op enkele dagen pas op een later tijdstip heeft kunnen luchten omdat het dienstdoende personeel dit niet meteen kan verzorgen. Uit intern onderzoek is niet gebleken dat hij niet heeft kunnen luchten of dat hij dit aan het personeel heeft gemeld.
Daarnaast is klager steeds in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het reguliere luchtmoment op de luchtplaats. Dat recht is niet geschonden. Daarbij geldt nog dat alleen luchten in beginsel slechts wordt toegepast op advies van bijvoorbeeld de
psycholoog. Daarvan was hier geen sprake.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Aan de orde is de vraag of klager in de gelegenheid is gesteld om – nadat hem daarvoor zijdens de directeur toestemming was gegeven – een aantal keren te luchten in de luchtkooi ter vervanging van het voor hem geldende reguliere luchtmoment op de
luchtplaats. Uit het verweer van de directeur blijkt – zonder nadere toelichting – onvoldoende dat klager die gelegenheid toen is geboden.
Hetgeen in beroep door de directeur is aangevoerd kan daarom niet leiden tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. Het beroep van de directeur zal daarom, met bevestiging van de uitspraak van de beklagcommissie, ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 mei 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven