Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4600/GA, 19 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4600/GA

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 november 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. H.G. Doornbos, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager zijn eigen televisie niet mag invoeren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het volgende aangevoerd.
Klager is wel ontvankelijk in zijn beklag, omdat een medewerker – onder verantwoordelijkheid van de directeur – heeft verhinderd dat klager zijn televisie invoert. Meerdere gedetineerden hebben een eigen televisie op cel. Er is dus strijd met het
gelijkheidsbeginsel. Klagers televisie heeft meer mogelijkheden dan de televisies van de locatie. Zo kan de ondertiteling vergroot worden en is sprake van een beter bedieningsgemak. De invoer van klagers televisie voldoet aan de voorwaarden. Bovendien
hoeft klager voor zijn eigen televisie niet/minder te betalen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Voorts wordt verwezen naar jurisprudentie van 29 april 2014 (kenmerk 14/64/GA).

3. De beoordeling
Artikel 4.5.1.1. van de huisregels van de locatie Norgerhaven bevat een algeheel verbod tot het onder zijn berusting houden van een eigen televisietoestel. Het beklag betreft een weigering om toestemming te verlenen voor de invoer van een
televisietoestel. Klager klaagt derhalve over de uitvoering van een voor alle (zich in de inrichting bevindende) gedetineerden geldende regeling. Gelet op vaste rechtspraak van de beroepscommissie (vgl. 2 november 2011, kenmerk 11/1667/GA) staat in een
dergelijk geval geen beklag open. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 mei 2015

secretaris voorzitter

Naar boven