Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4835/GA, 4 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4835/GA

betreft: [klager] datum: 4 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 18 december 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager niet is geholpen bij administratieve problemen ten gevolge waarvan hij ten onrechte zijn zorgverzekering moest betalen.

De beklagrechter heeft het beklag kennelijk ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft – blijkens de vertaling van zijn in de Poolse taal gestelde beroepschrift – toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter. Klager heeft hierbij aangegeven niet te weten hoe de beklagrechter zijn
beslissing heeft onderbouwd omdat hij geen Nederlands kan lezen. Volgens klager wilde niemand geduld en tijd aan hem besteden en de uitspraak van de beklagrechter voor hem vertalen.

De directeur heeft aangegeven dat hij blijft bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft het beklag niet een door of namens de directeur jegens de gedetineerde genomen beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. Ten overvloede wijst de beroepscommissie er op dat - gelet op artikel 71,
vierde lid, van de Pbw in verbinding met artikel 67, vierde lid, van de Pbw - de directeur van een penitentiaire inrichting dient te voorzien in een vertaling van de uitspraak van de beklagrechter en dat klager zulks kan verzoeken aan de directeur van
een penitentiaire inrichting.

Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
B.A. Bogaars, secretaris, op 4 mei 2015

secretaris voorzitter

Naar boven