Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4687/GA, 17 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4687/GA

betreft: [klager] datum: 17 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 november 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. C.C. Peterse, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een strafcel, waarvan drie dagen voorwaardelijk, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
De beroepscommissie constateert dat de beklagrechter het beklag wegens niet naleving van vormen gegrond heeft verklaard, maar de strafoplegging inhoudelijk juist acht. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan gemaakt kunnen
worden, is er aanleiding voor het toekennen van een tegemoetkoming. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal aan klager een tegemoetkoming van € 15,= toekennen.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 17 april 2015

secretaris voorzitter

Naar boven