Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4666/GA, 10 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:10-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4666/GA

betreft: [klager] datum: 10 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 december 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M.F.E. Sprenkels om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van de directeur om gederfd loon uit te keren over de periode waarin klager ten onrechte een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan de arbeid onderging.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het beklag richt zich niet tegen de door de beroepscommissie toegekende tegemoetkoming (16 oktober 2014, nr. 14/2081/GA). Het beklag richt zich tegen de
beslissing van de directeur om het gederfd loon niet uit te betalen. Dit betreft een beslissing waartegen beklag open staat conform artikel 60, eerste lid van de Pbw.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat het beklag is gericht tegen de weigering van de directeur tot uitbetaling van gederfd loon. Een dergelijke beslissing betreft een beklagwaardige beslissing. De beroepscommissie is van oordeel dat klager alsnog
ontvangen dient te worden in zijn beklag.

In de uitspraak van 16 oktober 2014, nr. 14/2081/GA, heeft de beroepscommissie klagers beroep betreffende een opgelegde ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan de arbeid voor de duur van veertien dagen gegrond verklaard voor zover de
ordemaatregel langer dan vier dagen heeft voortgeduurd. Voor de periode waarin klager ten onrechte uitgesloten werd van deelname aan de arbeid, is aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 50,=. Een tegemoetkoming is primair bedoeld voor het door
klager geleden ongemak. In casu wordt onder dit ongemak verstaan het niet kunnen deelnemen aan de arbeid en daarbij het mislopen van inkomsten. Naar het oordeel van de beroepscommissie ondervangt de toegekende tegemoetkoming tevens het in voornoemde
periode gederfd loon. De beroepscommissie zal het beklag dan ook ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 10 april 2015

secretaris voorzitter

Naar boven