Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0659/GV, 8 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/659/GV

betreft: [klager] datum: 8 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 februari 2015 genomen beslissing van de (toenmalige) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is al bijna een jaar gedetineerd en hij wil graag bij zijn gezin zijn. Klager heeft vrijwillig deelgenomen aan het project ‘Kies voor verandering’ en thans neemt hij deel aan de leefstijltraining. Klager stelt dat de motivatie voor het plegen
van
strafbare feiten is weggevallen. Er is geen kans op een confrontatie met de slachtoffers, want het verlofadres is in Amsterdam en de feiten zijn ver buiten Amsterdam gepleegd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering hebben beide negatief geadviseerd vanwege het recidiverisico. Klager zit thans in de afrondende fase van de leefstijltraining.
Een penitentiair programma (p.p.) is in voorbereiding waarin noodzakelijk geachte interventies worden opgenomen en zeer intensief toezicht nodig is. Bij blijvend goed functioneren kan klager op korte termijn aan een p.p. deelnemen. Gezien het
voorgaande
is het verlenen van verlof in deze fase van detentie niet verantwoord.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
In het advies van 20 februari 2015 heeft de reclassering geadviseerd klager in aanmerking te laten komen voor een p.p./ elektronische detentie (ED) per 29 april 2015 onder strikte voorwaarden.

De directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. Als voorwaarden bij het verlenen van verlof wordt een locatieverbod en een contactverbod met de slachtoffers geadviseerd. Voorts
dient
klager tussen 20.00 uur en 08.00 uur op zijn verlofadres te verblijven en controle middels GPS.
De advocaat-generaal(A-G) bij het ressortparket te Amsterdam heeft negatief geadviseerd op grond van het gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten en het risico van ongewenste confrontatie met de
slachtoffers of anderszins betrokkenen bij het door klager gepleegde misdrijf. De A-G acht met name het recidivegevaar te hoog om verlof toe te staan.
De politie heeft positief geadviseerd over het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager is op 27 oktober 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vierentwintig maanden met aftrek, wegens het plegen van diefstal door middel van braak. Op 2 april 2015 heeft de selectiefunctionaris beslist klager te selecteren voor deelname aan
een
p.p. De fictieve einddatum van klagers detentie is gesteld op 27 augustus 2015.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal vier verlofaanvragen indienen.

De reclassering heeft op 20 februari 2015 geadviseerd klager in aanmerking te laten komen voor een p.p. /ED vanaf 29 april 2015. De reclassering adviseert de volgende voorwaarden op te nemen: een meldplicht en een behandelverplichting bij GGZ Inforsa,
een locatiegebod en een drugs- of alcoholverbod. De vrijhedencommissie van de locatie Zuyderbos heeft positief geadviseerd. Zij adviseert de volgende voorwaarden een locatieverbod, contactverbod met de slachtoffers, klager dient tussen 20.00 en 08.00
uur op het verlofadres te verblijven en controle middels GPS.

De reclassering heeft positief geadviseerd ten aanzien van een p.p. en de inrichting heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verlenen van verlof onder strikte voorwaarden. Het mogelijke risico op slachtofferconfrontatie kan worden ondervangen
door het verbinden van bijzondere voorwaarden aan het verlof. Uit het reclasseringsadvies blijkt dat klager zich de laatste maanden heeft ingezet om tot een gedragsverandering te komen.
Gezien het voorgaande acht de beroepscommissie de bestreden beslissing onredelijk en onbillijk.
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van een week na ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen
van een tegemoetkoming, nu klager alsnog verlof kan worden toegekend

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van een week na ontvangst van deze uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 8 april 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven