Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4632/GA, 2 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4632/GA

betreft: [klager] datum: 2 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.S. Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 december 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, betreffende het per 15 september 2014 geldende verbod om een Playstation 2 op cel te hebben,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat een wijziging van het beleid omtrent spelcomputers geen beslissing
betreft in de zin van artikel 60, eerste lid van de Pbw waartegen beklag openstaat. De wijziging van het beleid is opgenomen in de nieuwe huisregels die per 15 september 2014 gelden voor alle gedetineerden en is niet in strijd met een hogere regeling.
Ten aanzien van de stelling in beroep van klager dat artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM wordt geschonden, overweegt de beroepscommissie dat genoemd artikel in casu niet van toepassing is. Klager is immers niet beroofd van zijn eigendom,
maar
hem wordt tijdelijk het gebruik van zijn eigendom ontzegd. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 2 april 2015

secretaris voorzitter

Naar boven